BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3028/TCT-KK
V/v kê khai chứng từ nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Côngty Cổ phần xây dựng 699
Địa chỉ: Số 201 đường Trường Chinh, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Trả lời Công văn số 0503/2014/699 ngày 05/03/2014, Công văn số1304/2014/699 ngày 15/04/2014 và Công văn số 1806/699 ngày 18/06/2014 của Côngty Cổ phần xây dựng 699 về giải đáp chính sách thuế liên quan đến việc kê khaichứng từ nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) vãnglai ngoại tỉnh, sau khi báo cáo và nhận được sự chỉ đạo của Bộ Tàichính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại tiết c.8, điểm 1.1, Khoản 1, Mục III, Phần B Thôngtư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008:

“Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định sốthuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấutrừ còn sót hóa đơn hoặc chứng từ nộpthuế chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kêkhai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hóađơn, chứng từ bỏ sót.”

Căn cứ hướng dẫn tại điểm a, Khoản 7, Điều 14, Mục 1, Chương III Thôngtư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012:

“7. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kêkhai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đãxuất dùng hay còn để trong kho.

a) Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGTđầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hóađơn chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kêkhai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng,kể từ tháng phát sinh hóa đơn bỏ sót, trừtrường hợp hướng dẫn tại điểm b khoản này.

Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 7740/BTC-TCT ngày 03/07/2008 của BộTài chính về hóa đơn, chứng từ thuế GTGT kê khai chậm:

“Đối với các hóa đơn GTGT và chứng từ nộp thuế GTGTkê khai chậm quá 3 tháng không được kê khai khấu trừ số thuế GTGT này vàosố thuế GTGT phải nộp.

Số thuế GTGT không được khấu trừ do kê khai chậm quá 3tháng doanh nghiệp được hạch toán vào chi phíhợp lý để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.”

Căn cứ hướng dẫn tại Công vănsố 7335/BTC-CST ngày 01/06/2012 của Bộ Tài chính về thời điểm kê khai chứng từ nộpthuế GTGT theo tỷ lệ % đối với hoạt động xây dựng ngoại tỉnh:

“Chứng từ nộp thuế GTGT vãnglaingoại tỉnh không bị khống chế về thời hạn kê khai như đối với hóa đơn,chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào quy định tại Thông tư số 32/2007/TT-BTC và Thôngtư số 129/2008/TT-BTC”

Căn cứ những hướng dẫn nêu trên, đề nghị Công ty Cổ phần xây dựng 699thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 329/TCT-KK ngày 21/01/2014 của Tổngcục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần xây dựng 699 được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ PC, TTHT;
- Cục Thuế TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu