BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 3029/BGDĐT-KTKĐCLGD
Vv lịch, thời gian biểu thi THPT quốc gia năm 2015

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo chủ trì cụm thi;
- Các đại học, học viện và các trường đại học chủ trì cụm thi.

Để đảm bảo công tác coi thi được thực hiện thống nhất trongtoàn quốc, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghịcác sở GDĐT, các đại học, học viện và các trườngđại học chủ trì cụm thi:

1. Quán triệt các điểm thi thực hiện:

a) Thống nhất lịch thi, thời gian biểu từng buổi thi theo quy định tại côngvăn số 753/KTKĐCLGD ngày 12 tháng 6 năm2015 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượnggiáo dục;

b) Thống nhất thời điểm bóc túi đựng đề thi tại phòng thi:

- Buổi sáng:

07 giờ 45

- Buổi chiều:

14 giờ 15

2. Thực hiện nghiêm việc báo cáo trước, sau kỳ thi và báo cáo nhanh ở từng buổi thi theo quy định tại công văn số 1388/BGDĐT-KTKĐCLGDngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ GDĐT hướng dẫn thựchiện Quy chế thi trong tổ chức thi THPTquốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưởng (để b/c);
-
TTr. Nguyễn Vinh Hiển (để p/h chỉ đạo);
-
Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Bùi Văn Ga