BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3029 TCT/CS
V/v áp dụng chính sách thuế đối với hoạt động có thu của Báo Quảng Ngãi.

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 1498/CT-NV ngày 14 tháng 7 năm 2003, của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi hỏi về việc trả lời chính sách thuế cho Báo Quảng Ngãi, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 13, Mục II, Phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT gồm:

“In, xuất bản, nhập khẩu, phát hành: báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành, sách chính trị, sách giáo khoa (kể cả dưới dạng băng hoặc đĩa ghi tiếng, ghi hình), giáo trình, sách, văn bản pháp luật (sách in các văn bản pháp luật, các Văn kiện, Nghị quyết, văn bản pháp quy khác); sách in bằng tiếng dân tộc thiểu số, tranh, ảnh, áp phích tuyên truyền cổ động; in tiền và các chứng chỉ có giá trị như tiền (séc, trái phiếu, ngân phiếu, tín phiếu...); tiền mặt từ nước ngoài chuyển về Việt Nam.

- Báo in kể cả hoạt động truyền trang báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành;

- Sách chính trị là sách tuyên tuyền đường lối chính trị của Đảng và Nhà nước phục vụ nhiệm vụ chính trị theo chuyên đề, chủ đề, phục phụ các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống của các tổ chức, các cấp, các ngành, địa phương; các loại sách thống kê, tuyên truyền phong trào người tốt việc tốt; sách in các bài phát biểu, nghiên cứu lý luận của lãnh đạo Đảng và Nhà nước;

- Tranh, ảnh, áp phích, các loại tờ rơi, tờ gấp phục vụ cho mục đích tuyên truyền, cổ động, khẩu hiểu, ảnh lãnh tụ, Đảng kỳ, quốc kỳ, Đoàn kỳ, đội kỳ”.

Căn cứ theo hướng dẫn nêu trên, nếu Báo Quảng Ngãi có nhận được khoản kinh phí hỗ trợ của các đơn vị hành chính sự nghiệp nhằm giúp Báo hoàn thành nhiệm vụ chính trị như: tuyên truyền bầu cử Quốc hội, tuyên truyền đại hội Đảng, tuyên truyền phòng chống mại dâm, ma tuý và tệ nạn xã hội, tuyên truyền nhân ngày thương binh liệt sĩ, ngày khởi nghĩa Ba Tơ, ngày Trà Bông quật khởi, ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam thì khoản kinh phí hỗ trợ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp Báo có hoạt động quảng cáo sản phẩm dịch vụ cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thì phải kê khai, nộp thuế GTGT và thuê thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc