BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 303/BXD-KTXD
V/v: Vướng mắc trong quá trình tổ chức đấu thầu Dự án xây dựng đường 5 kéo dài.

Hà Nội, ngày 4 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Ban quản lý dự án Hạ tầng Tả Ngạn

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 689/CV-BQLDA ngày 18/12/2008của Ban quản lý dự án Hạ tầng Tả Ngạn về một số vướng mắc trong quá trình tổchức đấu thầu Dự án xây dựng đường 5 kéo dài. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ýkiến như sau:

Gói thầu số 13 (xây dựng cầu Đông Trù) thuộc Dự án xây dựngđường 5 kéo dài là công trình có yêu cầu đặc biệt với kết cấu phần trên là vòmống thép nhồi bê tông, nhịp chính 120m, đây là kết cấu mới, phức tạp và đã đượcUỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội cho phép thực hiện chuyển giao công nghệ. Đốivới gói thầu số 13 nếu có tính chất nghiên cứu thử nghiệm thì theo qui định tạiĐiều 101 Luật Xây dựng, chủ đầu tư có thể báo cáo người quyết định đầu tư chophép được chỉ định thầu. Chủ đầu tư xem xét, lựa chọn các nhà thầu có đủ điềukiện năng lực theo qui định để thi công xây dựng công trình. Khuyến khích việcchuyển giao công nghệ để các nhà thầu trong nước có điều kiện tiếp cận côngnghệ thi công mới, tiên tiến, nâng cao năng lực chuyên môn. Trường hợp côngtrình có các công việc, hạng mục công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, phức tạp,có yêu cầu đặc biệt, nhà thầu có thể thuê thầu phụ để đảm bảo đủ các điều kiệnnăng lực theo qui định tại Điều 5 Quyết định số 10/2008/QĐ-BXD ngày 25/6/2008của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy định điều kiện năng lực của nhà thầu khithi công công việc, hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng có yêu cầu đặcbiệt.

Ban quản lý dự án Hạ tầng Tả Ngạn căn cứ ý kiến nêu trên đểthực hiện./.


Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang