BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 303/TCT-CS
V/v hoá đơn xuất hàng khuyến mại

Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Bayer Việt Nam
 (Tầng 5 Toà nhà CTM 299 Cầu Giấy - Hà Nội)

Trả lời công văn số 06/2008 ngày 17/12/2008 của Công ty TNHHBayer Việt Nam về hoá đơn xuất hàng khuyến mại, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Tại điểm 6 Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/4/2008 của BộTài chính về thuế GTGT hướng dẫn: "Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng đểkhuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịchvụ (sản phẩm hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu theo quyđịnh tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2006 của Chính phủ quy định chitiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại) thì phải lập hoá đơnGTGT, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại,quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế GTGT không ghi, gạch chéo".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, khi Công ty xuất hàng khuyếnmại không thu tiền, Công ty phải lập hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi rõ là hàngkhuyến mại không thu tiền, gạch bỏ dòng thuế suất, tiền thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty TNHH Bayer Việt Nam biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương