BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3030/BGDĐT-KTKĐCLGD
Vv sửa chữa sai sót trong dữ liệu ĐKDT và gia hạn thời gian nộp hồ sơ

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện và trường đại học chủ trì cụm thi.

Thực hiện kế hoạch tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm2015, hiện nay các đơn vị chủ trì cụm thi đã hoàn thành việc xếp phòng thi, cácđơn vị đăng ký dự thi (ĐKDT) đã chuyển Giấy báo dự thi cho thí sinh. Tuy nhiên,đến thời điểm này vẫn còn một số thí sinh tự do dự tuyển vào các trường côngan, quân đội đã qua sơ tuyển chưa đăng ký dự kỳ thi THPT quốc gia; một số thísinh bị sai thông tin ĐKDT kể cả thông tin về môn thi.

Để đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi chocác thí sinh này, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các sở GDĐT, các đạihọc, học viện, các trường đại học (các trường) chủ trì cụm thi thực hiện cáccông việc sau:

1. Các sở GDĐT:

a) Chỉ đạo các đơn vị ĐKDT:

- Tập hợp các đề nghị sửa chữa các sai sót trong dữliệu ĐKDT của thí sinh (theo mẫu đính kèm công văn), đối chiếu với hồ sơ gốc(phiếu đăng ký dự thi số 1) và gửi về sở GDĐT tổng hợp để chuyển cho các Hộiđồng thi trước ngày 24 tháng 6 năm 2015;

- In và gửi Giấy báo dự thi đã cập nhật các sửachữa cho thí sinh trước ngày 27 tháng 6 năm 2015.

b) Sửa chữa thông tin ĐKDT của thí sinh thuộc cụmthi tại tỉnh (nếu có) và cập nhật vào cơ sở dữ liệu.

2. Các trường chủ trì cụm thi:

a) Tổ chức tiếp nhận hồ sơ ĐKDT đến hết ngày 24tháng 6 năm 2015 của thí sinh tự do dự tuyển vào các trường công an, quân độiđã qua sơ tuyển nhưng chưa đăng ký dự kỳ thi THPT quốc gia. In và chuyển giấybáo dự thi cho các thí sinh này;

b) Tiếp nhận đề nghị sửa chữa thông tin ĐKDT củathí sinh từ các sở GDĐT và cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Hoàn thành việc sắp xếpphòng thi cho thí sinh có thay đổi về môn thi trước ngày 26 tháng 6 năm 2015.

3. Để đảm bảo không gây ra các xáo trộn về phòngthi đã sắp xếp, các trường có thể đánh số báo danh bổ sung cho các thí sinh mớiđăng ký dự thi và bố trí các thí sinh này cũng như các thí sinh đề nghị sửachữa các sai sót về môn thi thi ở các phòng thi riêng. Cục Khảo thí và Kiểmđịnh chất lượng giáo dục sẽ cấp tài khoản để Hội đồng thi do trường đại học chủtrì có thể nhập hồ sơ cho thí sinh đăng ký bổ sung.

Kết quả xử lý, đề nghị các trường, các sở GDĐT báocáo Bộ GDĐT (qua Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục: 30 Tạ QuangBửu, Hai Bà Trưng Hà Nội, email: [email protected]) trước ngày 28 tháng 6 năm2015.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Nguyễn Vinh Hiển (để p/h chỉ đạo);
- Cơ quan đại diện Bộ GDĐT tại Tp. HCM (để t/h);
- Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

TỔNG HỢP BÁO SAISÓT ĐĂNG KÝ DỰ THI

Điểm tiếp nhận (đơn vị đăng ký dự thi): Mã điểmtiếp nhận : Tên điểm tiếp nhận:

TT

Họ tên thí sinh

Số Chứng minh thư

Số báo danh

Cụm thi (Mã Cụm)

Thông tin sai trên Giấy báo dự thi

Đề nghị sửa đúng

1

2

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI