BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3030 LĐTBXH-LĐVL
V/v Hướng dẫn tính trợ cấp thôi việc cho người lao động

Hà Nội, ngày 3 tháng 9 năm 2003

Kính gửi: Công đoàn công ty điện tử DAEWOO-HANEL

Trả lời công văn số 05/CV-BCHCĐ ngày 28 tháng 8 năm 2003 của Quý cơ quan hỏi về việc tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Trường hợp Quý cơ quan nêu, tổng thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc của anh Nguyễn Văn A được làm tròn theo quy định tại Khoản 5 Điều 14 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 09 tháng 5 năm 2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động, cụ thể:

- Thời gian làm việc của anh A là 29 tháng, được làm tròn là 2,5 năm.

- Trợ cấp thôi việc của anh A được tính bằng: 2,5 x liền lương tính trợ cấp thôi việc của anh A x 0,5.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng