BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3030 TCT/NV1
V/v thuế áp dụng đối với nhà thầu Trung Quốc

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bắc Giang

Trả lời công văn số 159 CT/CN ngày 17 tháng 3 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Bắc Giang về việc không thu thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân của Công ty TNHH tập đoàn công nghiệp hoá học An Dương - Trung Quốc (nhà thầu Trung Quốc) và các cá nhân người Trung Quốc có tham gia thực hiện dự án cải tạo kỹ thuật tại Nhà máy phân đạm Hà Bắc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục thuế đã có công văn số 4379 TCT/NV1 ngày 30 tháng 10 năm 2001, công văn số 51 TCT/NV1 ngày 3 tháng 1 năm 003 trả lời Công ty phân đạm hoá chất Hà Bắc, Cục thuế tỉnh Bắc Giang hướng dẫn nghĩa vụ thuế GTGT, thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân của nhà thầu Trung Quốc, các cá nhân người Trung Quốc có tham gia thực hiện dự án cải tạo kỹ thuật tại Nhà máy phân đạm Hà Bắc.

Kiến nghị của Công ty phân đạm và hoá chất Hà Bắc về việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với Công ty TNHH tập đoàn công nghiệp hoá học An Dương - Trung Quốc (nhà thầu Trung Quốc) và các cá nhân người Trung Quốc có tham gia thực hiện dự án cải tạo kỹ thuật tại Nhà máy phân đạm Hà Bắc chưa được quy định tại quyết định số 898/QĐ-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ, vì vậy không có Căn cứ để thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bắc Giang biết và thông báo cho Nhà máy phân đạm và hoá chất Hà Bắc, nhà thầu Trung Quốc thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc