BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------------------------
V/v: báo cáo số lượng cơ cấu ngạch công chức
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2011

Kính gửi:
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Để có cơ sở cho việc xây dựng cơ cấu các ngạch công chức, viên chức của Ngành trình Bộ Nội vụ phê duyệt, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương triển khai một số nội dung sau:
1. Lập danh sách công chức, viên chức có thời gian giữ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên không kể thời gian tập sự, thử việc (theo mẫu số 1 gửi kèm);
2. Lập danh sách công chức, viên chức có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên không kể thời gian tập sự, thử việc (theo mẫu số 2 gửi kèm);
3. Lập danh sách công chức, viên chức có thời gian giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương từ đủ 06 năm trở lên (theo mẫu số 3 gửi kèm);
4. Báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch công chức hiện có (theo mẫu số 4 gửi kèm).
Đề nghị các đơn vị và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố lập báo cáo gửi về Ban Tổ chức cán bộ trước ngày 28/7/2011 và đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ [email protected] để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Ban Tổ chức cán bộ) để được giải đáp kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TCCB (2).
TL.TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ
(Đã ký)
Cù Ngọc Oánh

>> Xem thêm:  Điều kiện nào được hưởng tiền bảo hiểm xã hội một lần ? Thủ tục rút tiền BHXH như thế nào ?

>> Xem thêm:  Vợ đóng bảo hiểm tự nguyện chồng có được hưởng trợ cấp thai sản 1 lần không ?