BỘ TÀI CHÍNH
------------------
Số: 3033 /BTC-VP
V/v: Điều hành giá xăng trong thời điểm hiện nay
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Tổng biên tập các cơ quan báo chí.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3/1/2012 của Chính phủ vềcác giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.
Do diễn biến giá xăng dầu trên thị trường thế giới từ cuối năm 2011, đầu năm 2012 vận động theo xu hướng tăng. Để giữ bình ổn giá trong nước, Chính phủ đã xử lý bằng nhiều biện pháp như sử dụng Quỹ Bình ổn giá, giảm thuế nhập khẩu. Đến nay giá xăng dầu thế giới vẫn tiếp tục tăng, tạo ra chênh lệch giữa giá cơ sở cao hơn giá bán trong nước hiện hành, trong khi các giải pháp đã thực hiện để giữ bình ổn giá đã hết: Quỹ Bình ổn giá không còn, thuế đã lùi về 0%. Nếu không điều chỉnh giá thì kinh doanh xăng, dầu gặp nhiều khó khăn, nguồn cung bị ảnh hưởng.
Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại cuộc họp với đại diện Lãnh đạo: Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Văn phòng Chính phủ chiều ngày 6/3/2012 về điều hành giá xăng dầu; đồng thời qua theo dõi diễn biến giá xăng dầu thế giới và kết quả kiểm tra, rà soát việc đăng ký giá của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối; Liên Bộ Tài chính - Công thương đã thống nhất cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được điều chỉnh giá bán xăng dầu trong nước kể từ 16 giờ ngày 7 tháng 3 năm 2012 (Bộ Tài chính đã có thông cáo Báo chí gửi các cơ quan báo chí - văn bản kèm theo).
Kính đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng biên tập các cơ quan báo chí quan tâm, chỉ đạo các cơ quan báo chí trong việc đưa thông tin kịp thời, chính xác giúp bạn đọc hiểu rõ, đồng thuận với chủ trương điều hành giá xăng, dầu theo cơ chế thị trường của Nhà nước.
Bộ Tài chính trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo);
(để phối hợp);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương
- TCT, TCHQ, Cục TCDN, Cục QLG, TTra, Vụ CST;

- Lưu VT, VP.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
Vũ Thị Mai