BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------------
V/v: chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2012
Kính gửi: Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
Trả lời công văn số 896/ĐLKH-P5 ngày 11/5/2012 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (Công ty) về việc chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN liên quan đến lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ bằng ngoại tệ cuối năm tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại điểm 2.23 mục III phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định những khoản chi phí không tính vào chi phí hợp lý:
“2.23 Khoản lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính; lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản (giai đoạn trước hoạt động sản xuất kinh doanh)”.
Tại Điều 2 Thông tư số 177/2009/TT-BTC ngày 10/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế đối với chênh lệch tỷ giá của các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ quy định:
“Các doanh nghiệp có các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ thì các khoản lỗ, lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và lỗ, lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ cuối năm tài chính được tính vào chi phí hoặc thu nhập khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ. Trường hợp chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ tính vào chi phí làm cho kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bị lỗ thì có thể phân bổ một phần chênh lệch tỷ giá cho năm sau để doanh nghiệp không bị lỗ nhưng phải đảm bảo phần chênh lệch tỷ giá tính vào chi phí trong năm ít nhất cũng phải bằng chênh lệch tỷ giá của số ngoại tệ đến hạn phải trả trong năm đó”.
Tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 177/2009/TT-BTC nêu trên quy định:
“1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng từ ngày tính thuế năm 2009”.
Căn cứ vào các quy định nêu trên, ngày 04/5/2012 Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đã có công văn số 2428/CT-THNVDT trả lời Công ty thực hiện phù hợp với quy định.
Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa;
- Vụ PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNL (2b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn