BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIM XÃ HỘI TP. H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3034/BHXH-THU
V/v tham gia BHYT đối tượng học sinh, sinh viên

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục trên địabàn TP.HCM

Hiện nay một số cơ sở giáo dục chưa thực hiện đúng Hướngdẫn liên tịch số 2485/HDLT-SGD &ĐT-BHXH ngày 03/8/2015 của Liên Sở Giáo dụcvà Đào tạo (GD&ĐT) và Bảo hiểm xã hội Thành phố, không hướng dẫn rõ tùy theo điều kiện từng gia đình họcsinh, sinh viên (HSSV) có thể lựa chọn mức đóng để được cấp thẻ bảo him y tế (BHYT) có giá trị06 tháng hoặc 15 tháng, mà đã t chứcthu một lần để cấp thẻ BHYT cho HSSV có giá trị 15 tháng.

Thực hiện Công văn số 46 60/BGDĐT-CTHSSV ngày10/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc yêu cầu các cơ sở giáo dục tổ chứcthu tiền BHYT của HSSV 06 tháng một lần; tránh tập trung vào thời đim đầu năm học; và Công văn số 3592/BHXH-BT ngày 18/9/2015 của BHXH Việt Nam về việc tham gia BHYT HSSV. BHXHThành phố hướng dẫn bổ sung việc thu BHYT HSSV trong năm học 2015 - 2016, nhưsau:

1. Đối với năm 2015:

Tổ chức thu BHYT HSSV của những tháng còn lại của năm 2015, thi hạn sử dụng ghi trên th BHYT tương ứng với số tiền đóng nộp vào quỹ BHYT.

Số tiền HSSV phải đóng: 4,5% x1.150.000 đồng x số tháng đóng của HSSV x 70%.

Ví d: Thu 3tháng năm 2015 (tháng 10, 11 và 12/2015) thì số tiền HSSV phải đóng là: 4,5% x 1.150.000 đồng x 03 tháng x 70% = 108.675 đồng.

2. Đối với năm 2016:

Cơ sở giáo dục thực hiện thu tiền đóng phần thuộc trách nhiệm phải đóngcủa HSSV 06 tháng hoặc một m mộtlần nộp vào qu BHYT. Thời hạn sử dụng ghi trên thẻBHYT tương ứng với số liền nộp vào quỹBHYT:

2.1. Thu một năm một lần:

Số tiềnHSSV phải đóng: 4,5% x 1.150.000 đồng x 12 tháng x 70% = 434.700 đồng. Cơ sở giáo dụccó trách nhiệm nộp tiền vào tài khoảncủa cơ quan BHXH chậm nhất ngày 20/12/2015.

2.2. Thu sáu tháng một lần (2 đợt):

Số tiền HSSV phải đóng: 4,5% x 1.150.000 đồng x 6 tháng x 70% = 217.350 đồng. Cơ sở giáo dụccó trách nhiệm nộp tiền vào tài khoản của cơ quan BHXH chậm nhất ngày20/12/2015 của đt 1 (thời hạn sử dụng ghitrên thẻBHYT từ 01/01/2016 đến30/6/2016), chậm nhất ngày 20/6/2016 của đợt 2 (thời hạn sử dụng ghi trên thẻBHYT từ 01/07/2016 đến 31/12/2016).

3. Trường hp cơ sở giáo dục đã tổ chứcthu 06 tháng (thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT từ 01/10/2015 đến 31/03/2016)thì vẫn thực hiện đúng Hướng dẫn liên tịch số 2485/HDLT-SGD &ĐT-BHXH.

4. Chỉ thực hiện thu phí BHYT một lần 15 tháng (thời hạn sử dụng ghi trênthẻ BHYT từ 01/10/2015 đến 31/12/2016) nếu HSSV có nguyện vọng và tự nguyệnđóng chứ không được áp đặt.

5. Trường hợp HSSV đã đóng 15 tháng nhưng chưa được cấp thẻ BHYT (Cơ sở giáodục chưa chuyn Danh sách thu BHYT hoặc đã chuyển Danh sáchđến cơ quan BHXH mà chưa đưc cp thẻ BHYT), nếu HSSV có nguyện vọnglựa chọn đóng 03 tháng hoặc 06 tháng thì cơ sở giáo dục giảm trả số tiền tương ứngcác tháng giảm cho HSSV và điều chỉnh Danh sách thu BHYT với cơ quan BHXH.

Trên đây là hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nộidung liên quan đến công tác thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2015 - 2016.Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ sở giáo dục phản ảnhvề BHXH Thành phố để được hướng dẫn giải quyết./.


i nhận:
- BHXH Việt Nam; UBND TP. HCM (để báo cáo);
-
Ban Giám đốc (để báo cáo);
-
Sở Y Tế; Sở Tài chính (để phi hp);
-
Các cơ sở giáo dục học trên địa bàn thành phố;
-
Các phòng chức năng Sở GD&ĐT; BHXH/TP;
-
Phòng GD&ĐT, BHXH quận, huyện;
-
Đăng tải trên Website BHXH/TP.HCM;
-
Lưu VT, P.Thu (S, 02b).

KT. GIÁM ĐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thu