TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3036/CT-KK &KTT
V/v chứng từ khấu trừ thuế TNCN sử dụng chữ ký khắc sẵn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Bà Nguyễn Ngọc Thảo Địa chỉ: 58A Đường 47, Khu Phố 6, P.Thảo Điền, Q.2, Tp.HCM Mã Số Thuế: 8263185605

Phúcđáp đơn cứu xét của Bà Nguyễn Ngọc Thảo gửi đến Cục Thuế Tp.Hồ Chí Minh ngày25/4/2013 theo số công văn 114238. Cục Thuế Tp.Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

- Tạikhoản 1 Điều 20 Luật kế toán (số 03/2003/QH ngày 17/6/2003) quy định: “Chứng từkế toán phải có đủ chữ ký. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng bútmực.Không được ký chứng từ kề toán bằng mực đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắcsẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất”.

- Tạikhoản 4 Điều 10 Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/04/2004 của Chính phủ vềcông tác văn thư quy định: “Khi ký văn bản không dùng viết chì, không dùng mựcđỏ hoặc các thứ mực dễ phai”.

- Côngvăn số 2826/TCT-PCCS ngày 09/8/2006 của Tổng cục thuế về việc sử dụng chữ kýkhắc trên các chứng từ kế toán, văn bản giao dịch ... với cơ quan thuế có hướngdẫn:

“2.Các hóa đơn, chứng từ kế toán, tờ khai thuế và văn bản giao dịch khác do cơ sởkinh doanh gửi đến Cơ quan thuế mà người ký văn bản đúng thẩm quyền nhưng sửdụng chữ ký khắc thì cũng không được coi là hóa đơn, chứng từ kế toán và vănbản giao dịch hợp pháp ...”

Từnhững quy định nêu trên trường hợp sử dụng chữ ký khắc sẵn trên chứng từkhấu trừ thuế TNCN là không hợp lệ vì chứng từ khấu trừ thuế TNCN được xemlà chứng từ kế toán để hạch toán sổ sách, kê khai thuế.

CụcThuế Tp.Hồ Chí Minh đề nghị Bà Nguyễn Ngọc Thảo liên hệ với Trường TH, THCS vàTHPT Quốc Tế Á Châu xuất lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo đúng quy định.

CụcThuế Tp.Hồ Chí Minh thông báo để Bà Nguyễn Ngọc Thảo biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
BLĐ Cục Thuế Tp.HCM;
- Các Phòng thuộc Cục Thuế Tp.HCM;
- 24 CCT Quận Huyện;
- Lưu VT, B2.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Ngọc Tâm