TỔNG CỤC HẢI QUANCỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3036/TXNK-PLV/v phân loại điều hòa không khí, loại đặt sàn

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2018

Kính gửi: Công ty Cổ phần Zodiac Cơ Điện.(Tầng 9, Tòa nhà Zodiac, ph Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn s 052018/CVHQ ngày 30/05/2018 của Công ty Cổ phần Zodiac Cơ Điện (Công ty) liên quan đến vướng mắc phân loại mặt hàng điều hòa không khí tủ đứng, đặt sàn. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Ngày 01/06/2018 Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dn số 3076/TCHQ-TXNK (đính kèm bản sao), theo đó mặt hàng là máy điều hòa không khí, loại đặt sàn thì phù hợp phân loại nhóm 84.15, phân nhóm 8415.10, mã s tùy thuộc công suất làm mát.

Cục Thuế xuất nhập khu thông báo để Công ty C phần Zodiac Cơ Điện biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Lưu: VT, PL-My (3b).

KT. CC TRƯỞNG
PHÓ
CC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh