BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------------
V/v: thuế đối với lô hàng NK phục vụ hoạt động văn phòng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:
Văn phòng Đại diện BirdLife tại Việt Nam
(298 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2011/009 ngày 17/05/2011 của Văn phòng Đại diện BirdLife tại Việt Nam đề nghị miễn thuế đối với lô hàng là thiết bị chuyên dụng phục vụ cho hoạt động văn phòng (gồm 40 máy bẫy ảnh có tính năng ghi hình phục vụ nghiên cứu và bảo tồn đa dạng sinh học). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Điều 7, Điều 11 Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế số 41/2005/QH11 ngày 14/6/2005; căn cứ Điều 105 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:
1. Trường hợp lô hàng trên không thuộc hàng viện trợ không hoàn lại thì không thuộc đối tượng xét miễn thuế nhập khẩu.
2. Trường hợp lô hàng là viện trợ không hoàn lại, có tờ khai xác nhận hàng viện trợ do Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại) cấp thì thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 2, Điều 2 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Đề nghị đơn vị kiểm tra hồ sơ hàng hóa và liên hệ với Cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.
Tổng cục Hải quan thông báo để Văn phòng Đại diện BirdLife tại Việt Nam được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường