ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3037/UBND-TH
V/v nâng cao hiệu quả hoạt động của đường dây nóng, hòm thư góp ý

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2013

Kính gửi:

- Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành;
- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã.

Từ năm 2006, Ủy ban nhân dân Thành phố đã chỉ đạo triển khaitại mỗi sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp lập đường dây nóng để tiếp nhậnvà giải quyết nhanh các phản ánh, kiến nghị của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệpvề thủ tục hành chính; về thái độ, hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà của cánbộ, công chức, viên chức Thành phố. Ủy ban nhân dân Thành phố biểu dương nỗlực, cố gắng của nhiều đơn vị đã tổ chức tốt việc tiếp nhận, xử lý kịp thời,dứt điểm những vấn đề dân sinh bức xúc; những vướng mắc, kiến nghị của cá nhân,tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính.

Để tăng cường sự công khai, tính minh bạch trong giải quyếtcác thủ tục hành chính và giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh bức xúc, Chủtịch UBND yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND cácquận, huyện, thị xã:

1. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc công bố công khai các sốđiện thoại đường dây nóng, hòm thư góp ý tại trụ sở làm việc, địa chỉ hộp thưđiện tử của các cơ quan, đơn vị mình để tiếp nhận góp ý về quy trình, thủ tụchành chính; các thông tin, phản ánh của cá nhân, tổ chức về tiêu cực, gây phiềnhà của cán bộ, công chức, viên chức.

2. Tăng cường thực hiện các cơ chế kiểm tra, giám sát thườngxuyên, độc lập, khách quan trong nội bộ đơn vị; phân công trách nhiệm cụ thểtại đơn vị trong việc theo dõi, ghi nhận đầy đủ các thông tin, góp ý, thẩm tra,xác minh; xử lý kịp thời và công bố công khai kết quả xử lý thông tin tiếp nhậnqua đường dây nóng, hòm thư góp ý, thư điện tử.

Giao Sở Nội vụ kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thực hiện;định kỳ hàng quý báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo