VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3037/VPCP-KTTH
V/v thuế thu nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Văn phòng Chính phủ nhận được công văn số 500-PMH ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị được áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Giấy phép đầu tư.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Quy chế làm việc của Chính phủ (Ban hành kèm theo nghị định số 23/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ). Văn phòng Chính phủ kính đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, giải quyết và có văn bản trả lời cho công ty, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ biết kết quả trước ngày 05 tháng 7 năm 2003.

(Văn phòng Chính phủ xin gửi kèm theo bản sao công văn trên của Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng)./.

KT BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy