BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3039/TCHQ-KTTT
V/v: ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2007

Kính gửi:

- Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ dầu khí biển;
(tầng 6 số 1-5 Lê Duẩn – P.Bến Nghé – Q.1 – TPHCM)
- Cục hải quan Bà Rịa Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 1912/PTSC-TMDV ngày 11/5/2007 của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Dầu khí biển về việc ân hạn thuế và công văn số 1134/CHQ-NV ngày 28/5/2007 về việc báo cáo nợ thuế của Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Về báo cáo nợ thuế:

Về vướng mắc trong việc hoàn thuế nguyên liệu vật tư nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công giàn khoan số P50255 của Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC), Tổng cục Hải quan đã có công văn số 724/TCHQ-KTTT ngày 31/1/2007 yêu cầu Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu báo cáo và gửi toàn bộ hồ sơ tới Tổng cục để xem xét nhưng đến nay vẫn chưa nhận được nên chưa có cơ sở để hướng dẫn.

2/ Về việc ân hạn thuế của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Dầu khí biển

Theo trình bày của Công ty, sau nhiều lần chuyển đổi và đổi tên, Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí – Xí nghiệp Thương mại và Dịch vụ (MST 0100150577008) được chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển (MST 0304918585) theo Quyết định số 107/QĐ-DVKT-HĐQT ngày 12/4/2007 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí.

Do việc thay đổi tên và mã số thuế nên Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Dầu khí biển chưa đủ thời gian hoạt động xuất nhập khẩu 365 ngày. Theo quy định tại điểm 2.1 phần A Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính thì Công ty không thuộc đối tượng chấp hành tốt pháp luật về Hải quan, do đó không đủ điều kiện để được áp dụng thời hạn nộp thuế đối với đối tượng chấp hành tốt pháp luật về thuế.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho Công ty kịp thời phục vụ cho các hoạt động sản xuất, thăm dò và khai thác dầu khí, yêu cầu Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu kiểm tra hồ sơ gốc, nếu đúng Công ty TNHH một thành viên – Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển được thành lập trên cơ sở từ Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí – Xí nghiệp Thương mại và Dịch vụ thì cho phép Công ty được ân hạn áp dụng thời hạn nộp thuế của đối tượng chấp hành tốt pháp luật về thuế đối với các lô hàng nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu để phục vụ cho việc gia công chế tạo đóng mới 03 giàn công nghệ khai thác dầu khí theo hợp đồng gia công số P50503 ngày 11/9/2006 với Công ty Talisman Malaysia với điều kiện: Ngoài các khoản đang còn nợ của các lô hàng nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu như báo cáo tại công văn số 1134/CHQ-NV ngày 28/5/2007 của Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu, Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển phải đáp ứng được các tiêu chí nêu tại điểm 2.2 mục III phần C Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Dầu khí biển được biết, Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Thị Bình An