BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3039 TCT/NV6
V/v Sử dụng hoá đơn và khấu trừ đối với hàng XK

Hà Nội, ngày 7 tháng 08 năm 2001

Kính gửi:

Công ty TNHH Hội Vũ
(đ/c Số 8 Ngô Thị Nhậm - Hoàn Kiếm - HN)

Trả lời công văn số 30 ngày 25/7/2001 của Côngty về việc giải đáp một số vướng mắc về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

1. Tại Điểm 5.4 Mục IV Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế Giá trị gia tăng (GTGT) quy định: “Cơ sở sản xuất kinh doanh nộp thuế theophương pháp khấu trừ thuế có hàng hoá xuất khẩu (kể cả cơ sở gia công hàng hoáxuất khẩu, hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt xuất khẩu) thuộc đối tượng thuếGTGT, khi xuất khẩu hàng hoá, cơ sở sử dụng hoá đơn GTGT.

Khi xuất hàng hoá để vận chuyển đến cửa khẩu hayđến nơi làm thủ tục xuất khẩu, nếu chưa có căn cứ để lập hoá đơn GTGT, cơ sở sửdụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) pháthành kèm theo lệnh điều động nội bộ làm chứng tin lưu thông hàng hoá trên thịtrường. Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hoá xuất khẩu, cơ sở lập hoá đơn GTGTcho hàng hoá xuất khẩu”

Căn cứ quy định trên thì đối với hàng hoá xuấtkhẩu đã được làm đầy đủ thủ tục hải quan, khi vận chuyển từ công ty ra cửa khẩusân bay Nội Bài, Công ty phải có hoá đơn giá trị gia tăng kèm theo.

2. Tại tiết 2 Điểm 1.2b Mục III Phần B Thông tưsố 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật thuế giá trị gia tăng thì cơ sở sản xuất kinh doanh mua hàng hoá là nông,lâm, thủy sản chưa qua chế biến của người bán không có hóa đơn được khấu trừtheo tỷ lệ 2% trên trị giá hàng mua vào theo Bảng kê.

Căn cứ quy định trên, nếu Công ty kinh doanhxuất khẩu hàng nông sản, có thu mua nguyên vật liệu là hàng nông sản của ngườikhông có hoá đơn chỉ lập Bảng kê, sau đó thuê nông dân chế biến thành sản phẩmrồi đóng bao xuất khẩu thì chỉ được khấu trừ theo tỷ lệ 2% đối với phần nguyênliệu thu mua có bảng kê theo quy định. Phần chi phí thuê chế biến và đóng baoxuất khẩu nếu không có hoá đơn thì không được khấu trừ.

Theo quy định tại Điểm 5.14 Mục IV Phần B Thôngtư số 122/2000/TT-BTC nêu trên thì Bảng kê phải lập theo đúng mẫu số 04/GTGTban hành kèm theo thông tư. Trường hợp cơ sở kinh doanh kê khai giá mua hànghoá trên Bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua thì cơ quan thuế căncứ vào giá thị trường địa phương tại thời điểm mua, ấn định mức giá để tính sốthuế đầu vào được khấu trừ.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty biết và thựchiện./.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quế