BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 304/BXD-KTXD
V/v: Chi phí tư vấn thiết kế, giám sát và chi phí ban quản lý dự án của Dự án xây dựng 37 cầu giao thông nông thôn đồng bằng sông Cửu Long.

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 562/BGTVT-CQLXD ngày 4/2/2009của Bộ Giao thông vận tải về việc xác định chi phí tư vấn thiết kế, giám sát vàchi phí ban quản lý dự án của Dự án xây dựng 37 cầu giao thông nông thôn đồngbằng sông Cửu Long. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về chi phí thiết kế công trình xây dựng, chi phí tư vấngiám sát thi công.

- Theo qui định tại Quyết định số 12/2001/QĐ-BXD ngày20/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Định mức chi phí thiết kế côngtrình xây dựng thì chi phí thiết kế được áp dụng cho công trình hoặc hạng mụccông trình. Định mức chi phí thiết kế được xác định bằng tỷ lệ % của giá trị dựtoán xây lắp chưa có thuế giá trị gia tăng trong tổng dự toán (hoặc dự toán)được duyệt.

- Chi phí giám sát thi công theo qui định tại Quyết định số 15/2001/QĐ-BXD ngày 20/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Định mức chiphí tư vấn đầu tư và xây dựng tính bằng tỷ lệ % của giá trị dự toán xây lắpchưa có thuế giá trị gia tăng trong tổng dự toán được duyệt.

Vì vậy đối với Dự án xây dựng 37 cầu giao thông nông thônđồng bằng sông Cửu Long, Bộ Giao thông vận tải áp dụng hệ số giảm nhân với giátrị dầm thép có sẵn để tính chi phí thiết kế, chi phí tư vấn giám sát thi côngcho cầu là chấp nhận được.

2. Về chi phí ban quản lý dự án.

Theo Qui chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theoNghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày05/5/2000 của Chính phủ thì tuỳ theo qui mô, tính chất của dự án và năng lựccủa mình, chủ đầu tư lựa chọn hình thức quản lý dự án. Trường hợp chủ đầu tưtrực tiếp quản lý thực hiện dự án thì chủ đầu tư phải có bộ máy quản lý dự ánđủ năng lực hoặc thành lập Ban quản lý dự án để quản lý dự án. Định mức chi phíBan quản lý dự án được áp dụng theo qui định tại Thông tư số 09/2000/TT-BXDngày 17/7/2000 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựngcông trình thuộc các dự án đầu tư. Trường hợp Dự án gồm nhiều dự án thành phầnhoặc tiểu dự án có thể độc lập vận hành, khai thác hoặc thực hiện theo phân kỳđầu tư được được cấp có thẩm quyền cho phép thì chi phí Ban quản lý dự án đượctính trên giá trị xây lắp và thiết bị trong tổng dự toán công trình được duyệtcủa dự án thành phần hoặc tiểu dự án là phù hợp. Về vấn đề này Bộ Xây dựng đãcó ý kiến tại văn bản số 980/BXD-VKT ngày 01/7/2002. Định mức chi phí này đểtạo nguồn và là mức tối đa để chi phí cho các hoạt động của Ban quản lý dự án.Hàng năm, căn cứ định biên của Ban quản lý, nội dung công việc được giao và cácchế độ chính sách của Nhà nước, Ban quản lý dự án lập dự toán chi phí trình cấpcó thẩm quyền phê duyệt theo qui định của Nhà nước.

Căn cứ nguồn kinh phí Ban quản lý dự án được xác định theogiá trị Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt, đối với các khoản chi phí khôngdùng cho quản lý dự án, các khoản chi sai qui định, thống nhất thu hồi. Trườnghợp nguồn kinh phí quản lý dự án không sử dụng hết thì nộp lại ngân sách nhànước theo đúng qui định.

Bộ Giao thông vận tải căn cứ ý kiến nêu trên để tổ chức thựchiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Bộ Tài chính;
Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang