VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 304/VPCP-TTĐT
V/v xử lý thông tin báo chí phản ánh

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Bộ Thông tin và Truyền thông.

Một số tờ báo phản ánh hiện cónhiều văn bản quy định xử phạt hành chính đối với báo chí đưa tin sai sự thật,có thể gây chồng chéo, khó khả thi, phá vỡ tính thống nhất về quản lý nhà nướcđối với hoạt động báo chí. (xin gửi kèm các bài báo).

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủyêu cầu Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơquan liên quan, tiến hành rà soát các quy định, xem xét cụ thể vấn đề báo nêu,báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 22 tháng 01 năm 2014.

Văn phòng Chính phủ thông báo để BộTư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP (để b/c);
- VPCP: BTCN (để b/c), Các PCN: Nguyễn Văn Tùng, Kiều Đình Thụ; Các Vụ: PL, TCCV;
- Lưu: VT, TTĐT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng