BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------------------------
V/v: thủ tục hải quan đối với hàng hóa phải kiểm tra ATTP, khử trùng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh
Trả lời công văn số: 1224/HQHCM-GSQL ngày 16/5/2011, số 1427/HQHCM ngày 03/6/2011, 1455/HQHCM ngày 07/6/2011 về nội dung nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Về thực hiện Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
Việc Cục Hải quan TP.HCM đề xuất không kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng quà biếu, quà tặng trong định mức miễn thuế, Tổng cục Hải quan ghi nhận để phản ảnh. Tuy nhiên, đơn vị cần kiểm tra lại hoạt động kiểm dịch thực vật đối với hàng quà biếu, quà tặng có vướng mắc tương tự không, nếu có thì đề xuất chung. Việc kiểm dịch và kiểm tra an toàn thực phẩm (đối với hàng hóa có nguồn gốc thực vật) sẽ do một cơ quan kiểm tra và cấp một giấy chứng nhận chung, do đó cần được xem xét giải quyết tổng thể. Trong thời gian chờ giải quyết vướng mắc, đơn vị cần thực hiện đúng quy định.
2. Về giám sát hàng hóa khử trùng trước khi xuất khẩu theo đề nghị của Cục Bảo vệ thực vật tại công văn số 632/BVTV-KD ngày 28/4/2011:
Đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan TP.HCM. Đối với lô hàng chuyển cửa khẩu kiểm tra hàng hóa, đồng thời phải khử trùng trước khi xuất khẩu sang Úc, nếu chủ hàng có yêu cầu trên đơn chuyển cửa khẩu, được Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu xác nhận thì Chi cục Hải quan cửa khẩu mở niêm phong container, giám sát hàng hóa để khử trùng, sau đó niêm phong lại chờ xuất khẩu.
3. Về thực hiện Luật An toàn thực phẩm có hiệu lực từ ngày 01/7/2011 trong khi chưa có Nghị định quy định chi tiết của chính phủ và Thông tư hướng dẫn của các Bộ liên quan:
Tại thời điểm Luật An toàn thực phẩm có hiệu lực, nếu Chính phủ và các Bộ chưa ban hành văn bản mới thì áp dụng văn bản quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, TP (để phối hợp điểm 2);
- Lưu: VT, GSQL (2).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?