BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----------------
Số: 3040/TCT-CS
V/v: giảm giá Vé hành khách
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh
Tổng cục Thuế nhận được công văn ngày 14/06/2010 của Công ty cổ phần tốc hành Mai Linh về việc giảm giá vé trên vé hành khách có in sẵn mệnh giá. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại điểm 2.5, mục IV, phần B, Thông tư số 129/2008/TT- BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng quy định:
"2.5. Hàng hoá, dịch vụ có giảm giá thì trên hóa đơn ghi giá bán đã giảm, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.
Nếu việc giảm giá áp dụng căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thực tế mua đạt mức nhất định thì số tiền giảm giá của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trên hoá đơn phải ghi rõ số hóa đơn được giảm giá và số tiền được giảm giá."
Tại điểm 1.5 và điểm 1.6, mục II, Thông tư liên tịch số 86/2007/TTLT /BTC-BGTVT ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn về mẫu vé xe khách; kê khai giá cước, niêm yết giá cước và kiểm tra thực hiện giá cước vận tải bằng mô quy định:
"1.5. Khi in vé, đơn vị vận tải được để trống các nội dung: số xe số ghế; ngày, giờ khởi hành; ngày bán vé. Riêng nội dung tuyến đường và giá cước, đơn vị có thể in sẵn hoặc để trống theo số lượng in vé đăng ký từng kỳ.
Khi bán vé cho khách hàng, đơn vị phải thực hiện ghi đầy đủ các nội dung trên vé theo quy định tại điểm 1.3 Thông tư này.
1.6. Trường hợp khi in vé còn để trống nội dung tuyến đường và giá cước thì trước khi đăng ký lưu hành vé với Cục Thuế đại phương, đơn vị vận tải phải tự đóng dấu tuyến đường, giá cước lên vé vả chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác trong việc đóng dấu tuyến đường, giá cước trên vé."

>> Xem thêm:  Là con duy nhất có được miễn hoặc hoãn nghĩa vụ quân sự không ? Điều kiện hoãn nhập ngũ ?

Tại điểm 2, mục IV và điểm 2, mục V phần B, Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn có quy định:
"...Khi thay đổi mẫu hoá đơn tổ chức, cá nhân phải thông báo công khai loại hoá đơn, ký hiệu, số hoá đơn thời gian hết hiệu lực sử dụng với cơ quan thuế quản lý và dán thông báo, mẫu hoá đơn tại trụ sở nơi bán hàng nơi giao dịch về loại hoá đơn hết giá trị sử dụng, thực hiện thanh, quyết toán nộp lại hoá đơn không sử dụng cho cơ quan thuế quản lý."
“Hoá đơn do tố chức, cá nhân tự in phải đăng ký lưu hành mẫu hoá đơn với cơ quan thuế nơi đăng ký sử dụng hoá đơn gồm: Ký hiệu, số lượng, số hoá đơn (từ số... đến số...).
...Trước khi in hoả đơn đợt mới phải báo cáo việc sử dụng hoá đơn in đợt cũ và đăng ký in mới với cơ quan thuế về ký hiệu, số lượng, số thứ tự hoá đơn."
Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường họp Công ty cổ phần vận tải tốc hành Mai Linh khi thực hiện chính sách khuyến mại giảm giá cho vé khứ hồi thì sử dụng vé chưa ghi mệnh giá và đóng giá vé đã giảm để hạch toán doanh thu và số thuế GTGT phải nộp theo quy định. Cục Thuế căn cứ vào số liệu thực tế về vé đã in săn mệnh giá và và chưa in sẵn mệnh giá còn chưa sử dụng trên tuyến đường cần khuyến mại tại doanh nghiệp để có hướng xứ lý hợp lý.
Trường hợp Công ty không có sẵn loại vé in trống giá cước để sử dụng và để tiết kiệm chi phí phát sinh cho việc in, phát hành vé mới phục vụ cho chính sách khuyến mại, giảm giá, Công ty cổ phần vận tải tốc hành Mai Linh được phép sử dụng vé khứ hồi có in sẵn mệnh giá (giá in sẵn trên Vé là giá đã có thuế GTGT) đã đăng ký tự in nhưngchưa sử dụng hết bằng cách đóng mộc giá vé đã giảm trên giá Vé đã in sẵn giá gốc (giá chưa giảm) trong thời gian thực hiện khuyến mại giảm giá của Công ty đồng thời Công ty phải làm thủ tục đăng ký sử dụng với Cục Thuế thanh phố Hồ Chí Minh về ký hiệu, số lượng, số vé (từ số... đến...) theo hướng dẫn tại điểm 2, mục V phần B, Thông tư số 120/2002/TT-BTC nêu trên trước khi đưa số vé đã đóng mộc giá vé đã giảm trên Vé đã in săn giá gốc (giá chưa giảm) vào lưu hành.
Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty cổ phần tốc hành Mai Linh;
(Địa chỉ: 400A Lê Hồng Phong, P.1, Q.10,
TP.HCM)
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

>> Xem thêm:  Thời gian tạm hoãn nghĩa vụ quân sự là bao lâu ? được hoãn bao nhiêu lần khi có giấy gọi nhập ngũ ?