BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3040 TCT/NV5
V/v Miễn giảm tiền thuê đất thời gian XDCB của XNLD Rhône-Poulenc

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7204/CT-ĐTNN ngày 2 tháng 7 năm 2003 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị Xí nghiệp liên doanh RHÔNE POULENC RORER giải trình diện tích đã được bàn giao và diện tích xây dựng cơ bản để cơ quan thuế thực hiện việc miễn giảm tiền thuế thuê đất cho Xí nghiệp, Tổng cục thuế có ý kiến về vấn đề này như sau:

Bộ Tài chính đã có công văn số 14156TC/TCT ngày 26 tháng 12 năm 2002 và Tổng cục thuế đã có công văn số 1144CT/NV5 ngày 28 tháng 3 năm 2003 hướng dẫn việc miến giảm tiền thuê đất đối với diện tích xây dựng nhà kho mới, diện tích xây dựng, cải tạo nhà xưởng và nhà kho đối với Xí nghiệp Liên doanh RHÔNE POULENC RORER.

Diện tích đất để làm căn cứ miễn giảm tiền thuê đất và diện tích đất đã được cơ quan có thẩm quyền bàn giao để sử dụng. Trường hợp Xí nghiệp đã được giao đất và đã triển khai xây dựng nhà kho mới, cải tạo nhà xưởng trên phần diện tích đã được bàn giao thì phần diện tích xd mới và cải tạo mới này thuộc diện được miễn giảm theo hướng dẫn tại các văn bản nêu trên của Bộ Tài chính và Tổng cục thuế (kể cả đối với diện tích đất sử dụng để làm vườn hoa, đường đi, bể nước... và diện tích còn lại chưa xây dựng nằm trong khuôn viên sử dụng của nhà kho hoặc nhà xưởng, phù hợp với thiết kế xây dựng nhà kho mới hoặc cải tạo nhà xưởng đã được phê duyệt).

Đối với diện tích đất mà Xí nghiệp đã được bàn giao nhưng không nằm trong diện tích nhà kho xây dựng mới hoặc diện tích nhà xưởng cải tạo thì không được miễn giảm tiền thuê đất theo quy định tại các văn bản nêu trên. Việc miến giảm tiền thuê đất thực hiện theo đúng quy định tại quyết định số 189/2000/QĐ-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2000 của Bộ Tài chính.

Tổng cục trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến