BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3041/TCHQ /KTTT
V/v Thời hạn nộp thuế NVL sản xuất hàng XK

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trong quá trình thực hiện các quy định về nhập NVL sản xuất xuất khẩu một số Hải quan địa phương vướng mắc về thực hiện thời hạn nộp thuế, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thống nhất thực hiện như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 2, mục III, phần C, Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính quy định về thời hạn nộp thuế.

Căn cứ Công văn số 3337/TC /TCT ngày 5/4/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư 172/1998/TT-BTC nêu trên.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo Bộ Tài chính tại tờ trình ngày 16/6/2003 của tổng cục hải quan thì:

Đối với phần NLV nhập khẩu theo tờ loại hình NVLSXXK sau đó không xuất khẩu sản phẩm hoặc tiêu thụ nội địa thì khi doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và nộp phạt như quay định tại Thông tư 172/1998/TT-BTC nêu trên thì tiếp tục cho hưởng ân hạn 275 ngày đối với các lô hàng nhập NVLSXXK tiếp theo (kể cả trường hợp sản phẩm đã thực hiện xuất khẩu khi đã nộp phạt cho số thời gian quá ân hạn 275 ngày).

Cần xem xét hành vi và gia tăng mức tiền phạt vi phạm nhằm hạn chế vi phạm quy chế nhập NVLSXXK.

Tổng cục hải quan hướng dẫn để cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo Tổng cục biết để có hướng dẫn tiếp./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thành Đức