BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3041 TCT/NV5
V/v Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Dự án HTKT Quỹ Lao động dôi dư.

Trả lời công văn số 68/VPDA ngày 04 tháng 8 năm 2003 của Dự án HTKT Quỹ Lao động dôi dư về vấn đề thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án HTKT Quỹ Lao động dôi dư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000, Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3 tháng 5 năm 2002 của Bộ Tài chính, trường hợp trong thời gian đầu thực hiện dự án, do một số nguyên nhân khách quan, Ban quản lý dự án chưa đăng ký với cơ quan thuế để được cấp mã số thuế nhưng có mua một số hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho dự án thì số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ ghi trên các hoá đơn chưa có mã số thuế của Ban quản lý dự án nhưng có tên người mua là Ban quản lý dự án và đầy đủ nội dung khác của hoá đơn sẽ được hoàn lại nếu Ban quản lý dự án cam kết hàng hoá, dịch vụ mua vào để sử dụng cho dự án và cơ quan thuế kiểm tra đối chiếu xác minh bên cung cấp hàng hoá, dịch vụ đã kê khai nộp thuế đối với các hoá đơn nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Ban quản lý dự án HTKT Quỹ Lao động dôi dư biết và thực hiện.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến