BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3042/BTP-PLQT
V/v bãi bỏ Thông tư liên tịch

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2015

Kính gửi: BộTài chính

Trả lời Công văn số 10657/BTC-TCHQ ngày 05/08/2015của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-TCHQ-BNGngày 06/06/2000 và Thông tư liên tịch số 03/2001/TTLT-TCHQ-BNG ngày 21/06/2001 củaTổng cục Hải quan và Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

1. Về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 04/08/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyếtđịnh số 31/2015/QĐ TTg về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quàtặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế (sau đây gọi tắtlà Quyết định số 31/2015/QĐ -TTg ) Trong đó, Điều 9 Quyết định số 31/2015/QĐ -TTgquy định việc bãi bỏ Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày27/10/1999 quy định chính sách về hàng hóa của người Việt Nam định cư ở nước ngoàikhi về nước làm việc.

Theo quy định tại Điều 5, Điều 11 của Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bảnquy phạm pháp luật (sau đây gọi là Nghị định số 16/2013/NĐ-CP) về trách nhiệmrà soát văn bản và căn cứ rà soát văn bản thì Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính cótrách nhiệm căn cứ vào Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg thực hiện rà soát Quyếtđịnh số 210/1999/QĐ-TTg Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-TCHQ-BNG và Thông tưliên tịch số 03/2001/TTLT-TCHQ-BNG Theo đó, trường hợp Thông tư liên Tịch số03/2000/TTLT-TCHQ-BNG và Thông tư liên tịch số 03/2001/TTLT-TCHQ-BNG và Thôngtư liên tịch số 03/2001/TTLT-TCHQ-BNG không còn phù hợp với các quy định củaQuyết định số 31/2015/QĐ-TTg thì việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật được thựchiện theo nguyên tắc tại Điều 83 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật:“Trongtrường hợp văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đềthì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn”.

2. Về việc bãi bỏThông tư liên tịch

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 16/2013/NĐ-CPthay thế văn bản được áp dụng trong trường hợp toàn bộ hoặc phần lớn nội dungcủa văn bản trái, chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản là căn cứ pháp lý để ràsoát hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Như vậy,trường hợp Bộ Tài chính ban hành Thông tư để thay thế các quy định về thủ tụchải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy tại Thông tư liên tịch số03/2000/TTLT-TCHQ-BNG và Thông tư liên tịch số 03/2001/TTLT-TCHQ-BNG thì cầnphối hợp với Bộ Ngoại giao để xử lý 02 Thông tư liên tịch trên theo đúng quyđịnh tại Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP Theo đó, trong hồ sơ xâydựng, ban hành Thông tư, phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản về việc bãi bỏcác Thông tư liên tịch trên của Bộ Ngoại giao.

Ngoài ra, để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và liêntục của hệ thống pháp luật, Bộ Tư pháp đề nghị Quý Bộ lưu ý thời điểm có hiệulực của Thông tư quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy củacác đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thươngmại. Theo đó, Thông tư này có hiệu lực sớm nhất là cùng thời điểm có hiệu lựccủa Quyết định số 31/2015/QĐ -TTg.

Trên đây là ý kiến góp ý của Bộ Tư pháp về việc bãibỏ Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-TCHQ-BNG ngày 06/06/2000 và Thông tư liêntịch số 03/2001 /TTLT-TCHQ-BNG ngày 21/06/2001 của Tổng cục Hải quan và BộNgoại giao, xin gửi để Quý Bộ tham khảo, tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c)
- Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ PLQT (MHu).

TL. BỘ TRƯỞNG
Q.VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ
Bạch Quốc An