BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3042/LĐTBXH-TL
V/v Xếp doanh nghiệp hạng I

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2004

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2881/UB-CNN ngày 19/5/2004; công văn số 2938/UB-CNN ngày 21/5/2004 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ghi tại trích yếu; Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 9377 TC/TCDN ngày 23/8/2004, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Thoả thuận xếp doanh nghiệp hạng I theo quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp đối với Cảng sông Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Giao thông công chính Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý doanh nghiệp thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính kể từ ngày Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định xếp hạng doanh nghiệp.

3. Đối với Công ty cổ phần vật tư xăng dầu, đề nghị giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào bảng tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 và Thông tư số 10/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 04/04/2000 nói trên để xếp hạng cho phù hợp.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định xếp hạng đối với Cảng sông Thành phố Hồ Chí Minh và gửi văn bản về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng