BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH
ÁN DÂN SỰ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3043/TCTHADS-GQKNTC
V/v chấn chỉnh và nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cục trưởng CụcThi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Qua theo dõi, quản lý công tác tiếp côngdân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Hệ thống Thi hành án dân sự và thựchiện công tác giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền trong thời gian qua, Tổngcục nhận thấy: Về cơ bản, các cơ quan Thi hành án dân sự đã quan tâm và thựchiện khá nghiêm các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếunại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự, hành chính. Tuy nhiên, bên cạnhđó, vẫn còn khá nhiều cơ quan Thi hành án dân sự chưa nhận thức đầy đủ vềvai trò và tầm quan trọng của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chưa thực sự quan tâm đúngmức, chưa chỉ đạo sát sao nên vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, thậm chí yếu kém,vi phạm trong công tác này. Qua tổng hợp, đánh giá của Tổng cục, các tồn tại, hạnchế, vi phạm phổ biến trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tốcáo thường tập trung vào một số nội dung sau:

Thứnhất: Về công tác tiếp công dân

Một số cơ quan Thi hànhán dân sự không tổ chức thực hiện việc tiếp công dân theo đúng quy định củapháp luật; bố trí cán bộ chưa đủ năng lực, trình độ, phẩm chất làm công tác tiếpcông dân. Thủ trưởng một số cơ quan Thi hànhán dân sự chưa quan tâm, chỉ đạo tổchức tốt việc tiếp công dân, còn có biểu hiện ngại tiếp công dân, ngại đối thoạivới công dân, không tiếp công dân theo định kỳ; một số cán bộ tiếp côngdân chưa tận tình giải thích, hướng dẫn cho công dân hiểu về pháp luật thi hànhán dân sự (Sóc Trăng, Đồng Nai..), có thái độ hách dịch, cửa quyền đốivới công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh nên công dân bức xúc, tiếp tục khiếunại, tố cáo vượt cấp, kéo dài (Bình Phước...).

Thứhai: Vềcông tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chất lượng công tác giảiquyết khiếu nại, tố cáo của một số cơ quan Thi hành án dân sự địa phương chưacao, còn nhiều vi phạm, đặc biệt là cấp Chi cục, dẫn đến nhiều quyết định giảiquyết khiếu nại bị hủy hoặc yêu cầu thu hồi. Các vi phạm điển hình trong côngtác giải quyết khiếu nại, tố cáo gồm:

-Không ra thông báo thụ lý đối với đơnkhiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết, vi phạm Điều 148 Luật Thi hành án dânsự;

- Thụ lý giải quyết khiếunại khi đã hết thời hiệu khiếu nại; thụ lý giải quyết đối với khiếu nại củangười không có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án, vi phạm quyđịnh tại Điều 140 Luật Thi hành án dân sự (CụcTHADS tỉnh Bình Thuận, Chi cục THADS Quận 4 - TP Hồ Chí Minh...);

+ Chậm giải quyết khiếunại, tố cáo, vi phạm quy định tại Điều 146, Điều 157 Luật Thi hành án dân sự về thời hạn giải quyết khiếunại, tố cáo (TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Gia Lai, Kon Tum...);

+ Giải quyết khiếu nạikhông đúng thẩm quyền, vi phạm quy định tại Điều 142 Luật Thi hành án dân sự như Cục Thi hành án dân sự giải quyết khiếu nại lầnđầu đối với khiếu nại các quyết định, hành vi của Chấp hành viên Chi cục;giải quyết khiếu nại lần 2 đối với khiếu nại quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm,vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị định 58/2009/NĐ-CP của Chính phủ(TPHồ Chí Minh);

+ Không ra quyết định giảiquyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo mà ban hành công văn giải quyết khiếunại, tố cáo, vi phạm quy định tại Điều 150 Luật Thi hành án dân sự, Điều 24 Luật Tố cáo (Cục THADS tỉnh Đồng Tháp, Đồng Nai, TP Cần Thơ,Bắc Ninh, Thái Nguyên; Chi cục THADS TP Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp; Chi cục THADSTP Biên Hòa, huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai); quyết định giải quyết khiếu nại không xác định việc bồi thường thiệthại, biện pháp khắc phục hậu quả do quyết định, hành vi trái pháp luật gây ra (CụcTHADS tỉnh Kon Tum, Chi cục THADS thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai) hoặcngược lại, xác định luôn trách nhiệm bồi thường của cá nhân có sai phạm trongquyết định giải quyết khiếu nại, vi phạm quy định tại Điều 4 Luật Trách nhiệmbồi thường của Nhà nước (Tiền Giang); ra quyết định giải quyết khiếu nạilần hai đối với khiếu nại kết luận nội dung tố cáo của cơ quan Thi hành án dân sự cấp dưới (Điện Biên); quyết định giải quyết khiếu nại (lần đầu) hướngdẫn đương sự có quyền khiếu nại tiếp trong thời hạn 30 ngày hoặc khởi kiện vụán hành chính tại Tòa án, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 140 và Điều 151Luật Thi hành án dân sự (Phú Thọ);

+ Vi phạm về trình tự,thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong quátrình giải quyết khiếu nại, tố cáo, một số cơ quan Thi hành án dân sự không nghiên cứu đầy đủ, toàn diện hồ sơ thi hành án và các tài liệu cóliên quan; không tổ chức xác minh, đối thoại hoặc trưng cầu giám định khi cầnthiết dẫn đến kết quả giải quyết khiếu nại không khách quan, chưa đúng phápluật (Phú Thọ, Yên Bái, Bắc Giang, Đồng Nai, Kon Tum, Gia Lai, An Giang, SócTrăng, Vĩnh Long, Tây Ninh, Thừa Thiên Huế...). Thậm chí, Thủ trưởng một sốcơ quan Thi hành án dân sự còncó biểu hiện bao che cho những sai phạm của cán bộ, Chấp hành viên và công chứctrong quá trình tổ chức thi hành án dẫn đến tình trạng công dân bức xúc, khiếunại, tố cáo gay gắt, kéo dài, vượt cấp (Cục THADS tỉnh Lạng Sơn, Thanh Hóa,Gia Lai, Kon Tum, Đồng Nai, Tây Ninh; Chi cục THADS huyện Trảng Bom tỉnh ĐồngNai...).

Thứ ba: Về việc thực hiệnchế độ báo cáo, thống kê

Việcbáo cáo kết quả xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo không đúng thời hạn,không đảm bảo đầy đủ nội dung theo hướng dẫn, yêu cầu của Tổng cục, nhất lànhững đơn thư do Tổng cục chuyển; nhiều cơ quan Thi hành án dân sự địa phương chậm báo cáo, sao gửi hồ sơ, tài liệu vềTổng cục dẫn đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo một số vụ việc thuộc thẩm quyềncủa Tổng cục trưởng hoặc báo cáo các vụ việc theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnhđạo Tổng cục bị quá thời hạn (TP Hồ Chí Minh, Yên Bái, Bình Thuận, ĐồngNai...). Nhiều Cục Thi hành án dân sự sau khi ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại hoặc Kết luận nội dung tốcáo không gửi đầy đủ về Tổng cục (Bắc Giang, Cần Thơ, Hưng Yên, QuảngNam...).

Thứ tư: Về thực hiện quyếtđịnh giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo

Một số cơ quan Thi hành án dân sự chưa tổ chứcthực hiện nghiêm quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, dẫnđến tình trạng công dân bức xúc, khiếu nại, tố cáo kéo dài (Kon Tum, GiaLai, Tây Ninh..).

Nguyên nhân chủ yếu củatình trạng trên là do Thủ trưởng một số cơ quan Thi hành án dân sự chưa nhậnthức đầy đủ tầm quan trọng của công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại,tố cáo nên chưa thực sự quan tâm, chưa chỉ đạo sát sao, quyết liệt trong côngtác này. Năng lực, trình độ, kỹ năng của cán bộ được phân công thực hiện nhiệmvụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế, chưa đồng đều; ýthức trách nhiệm chưa cao...

Để hạn chế những sai phạm,nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tốcáo của Tổng cục và các cơ quan Thi hành ándân sự địa phương, hạn chế khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài, vượt cấpcủa công dân, Tổng cục yêu cầu Cục trưởng Cục Thihành án dân sự các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệtvà triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trịvề tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyếtkhiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các vănbản hướng dẫn thi hành; Luật Thi hành án dânsự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, Nghị định số 62/2015/NĐ-CP của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của LuậtThi hành án dân sự trong cơ quan, đơn vị vàtoàn thể cán bộ, công chức. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Thủtrưởng cơ quan trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vềthi hành án dân sự.

2. Kiện toàn, bố trí cánbộ có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, am hiểu đường lối, chủ trương, chính sách,pháp luật, có kiến thức về xã hội, hiểu biết tâm lý làm công tác tiếp công dân;tăng cường giáo dục phẩm chất, đạo đức, kỹ năng dân vận cho cán bộ tiếp côngdân. Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự thựchiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ theo đúng quy định của pháp luật.

3. Chỉ đạo khắc phục triệtđể những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại,tố cáo; tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo cho các cơquan Thi hành án dân sự cấp dưới nhằm nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại,tố cáo; bảo đảm giải quyết đúng thời hạn, đúng pháp luật đối với các khiếu nại,tố cáo thuộc thẩm quyền; tổ chức thi hành nghiêm các quyết định giải quyếtkhiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

4. Tiếp tục thực hiện nghiêmQuyết định số 74/QĐ-TCTHADS ngày27/01/2015 của Tổng cục về việc ban hànhKế hoạch chỉ đạo, giảiquyết các việc Thihành án dân sự trọng điểm phứctạp, kéo dài; xây dựng Kế hoạch giải quyết đối với từng vụ việc theo danh sáchđã được phê duyệt và tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, bứcxúc, kéo dài; các vụ việc có điều kiệnthi hành.

5. Tăng cường và nâng caochất lượng kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; CụcThi hành án dân sự tự kiểm tra và tổ chức kiểm tra công tác tiếp công dân, giảiquyết khiếu nại, tố cáo đối với các Chi cục. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêmnhững vi phạm của cán bộ, Chấp hành viên được phát hiện trong quá trình giảiquyết khiếu nại, tố cáo. Thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm trực tiếp đối vớinhững sai phạm của cấp dưới trong quá trình thực hiện công tác tiếp công dân,giải quyết khiếu nại, tố cáo.

6. Thực hiện nghiêm chếđộ báo cáo, sao gửi hồ sơ, tài liệu đầy đủ, kịp thời; gửi đầy đủ các quyết địnhgiải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo cho cơ quan quản lý cấp trêntrực tiếp (Chi cục gửi về Cục, Cục gửi về Tổng cục) để thực hiện việckiểm tra theo quy định của pháp luật. Tổng cục sẽ tổ chức kiểm tra công táctiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo một số địa phương (thời gian cụthể sẽ thông báo sau).

Nhận được Công văn này, yêu cầuCục trưởng Cục Thihành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương nghiêm túc triển khai thực hiện, gửi văn bản triển khai và báo cáo kết quảvề Tổng cục (qua Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo) để theo dõi, tổng hợp.Quá trình tổ chức thực hiện nếu có khókhăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan quản lý cấptrên trực tiếp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Phan Chí Hiếu (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Phó Tổng cục trưởng (để p/h);
- Thanh tra Bộ (để p/h);
- Các đơn vị thuộc TC;
- Lưu VT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Thủy