BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3044/TCHQ-GSQL
V/v hóa đơn thương mại đối với lô hàng có C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2015

Kính gửi: Bộ Công Thương (Cục Xuất nhậpkhẩu).

Ngày 28/9/2012,Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5210/TCHQ-GSQL gửi Bộ Công Thương nhằm traođổi để thống nhất cách hiểu về hóa đơn thương mại đối với lô hàng nhập khẩu có C/Omẫu E. Tiếp theo đó, Tổng cục Hải quan có các công văn số 2573/TCHQ-GSQL ngày14/5/2013 và 335/GSQL-TH ngày 25/3/2014 đề nghị quý Bộ sớm có ý kiến phản hồicông văn số 5210/TCHQ-GSQL dẫn trên. Tuy nhiên, đến nay Tổng cục Hải quan vẫnchưa nhận được có ý kiến phản hồi từ quý Bộ.

Việc chưa thốngnhất cách hiểu về hóa đơn thương mại đối với lô hàng nhập khẩu có C/O mẫu E gâynhiều khó khăn, vướng mắc cho cả doanh nghiệp và cơ quan hải quan trong quátrình thực hiện các quy định có liên quan. Để có cơ sở giải quyết những khókhăn, vướng mắc này một cách nhanh chóng, Tổng cục Hải quan xin nêu lại vấn đềtại công văn số 5210/TCHQ-GSQL ngày 28/9/2012 và đề xuất thống nhất cách hiểuvề hóa đơn thương mại của lô hàng nhập khẩu có C/O mẫu E như sau:

Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM ngày 31/5/2007 không có quy định về việc chấp nhận hóa đơn bênthứ ba, cũng không có quy định cụ thể thế nào là hóa đơn bên thứ ba. Theo quanđiểm của Tổng cục Hải quan thì tại thời điểm đó có thể chấp nhận hóa đơn thươngmại được phát hành bởi công ty có trụ sở tại một trong các nước thành viênthuộc ACFTA vì bên hưởng lợi vẫn thuộc các nước thành viên trong Hiệp định.

Do đó, Tổng cụcHải quan đề xuất chấp nhận C/O mẫu E do Trung Quốc cấp trong trường hợp hóa đơnthương mại được phát hành bởi công ty có trụ sở tại một trong các nước thànhviên thuộc ACFTA tại thời điểm hiệu lực của Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM ngày31/5/2007.

Tổng cục Hải quancó ý kiến trao đổi và đề xuất nêu trên, đề nghị Bộ Công Thương sớm có ý kiến để Tổng cục Hải quan có cơ sở hướng dẫnHải quan địa phương và doanh nghiệp thực hiện thống nhất.

Trân trọng cám ơnsự phối hợp của quý Bộ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh