VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------------
V/v: cho Công ty cổ phần Bia Bình Thuận thuê đất không thông qua hình thức đấu giá
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (công văn số 1254/UBND-KT ngày 23 tháng 3 năm 2011), ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 5038/BTC-QLCS ngày 19 tháng 4 năm 2011), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 1369/BTNMT- TCQLĐĐ ngày 27 tháng 4 năm 2011) về việc cho Công ty cổ phần Bia Bình Thuận thuê đất không thông qua hình thức đấu giá, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện việc cho thuê đất, giao đất trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, Vụ KTTH;
- Lưu: VT, KTN (3) Th.13
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Văn Trọng Lý