VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3045/VPCP-KTN
V/v dự án cảng nổi nước sâu đa năng tại khu vực đảo Hòn Miều và đảo Cái Chiên, tỉnh Quảng Ninh.

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vậntải (công văn số 1192/BGTVT-KHĐT ngày 06 tháng 02 năm 2013) và ý kiến của cácBộ: Khoa học và Công nghệ (công văn số 605/BKHCN-CNN ngày 13 tháng 3 năm 2013),Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1775/BKHĐT-KTCN ngày 21 tháng 3 năm 2013), Tàichính (công văn số 3597/BTC-ĐT ngày 22 tháng 3 năm 2013) và Ủy ban nhân dântỉnh Quảng Ninh (công văn số 988/UBND-GT2 ngày 06 tháng 3 năm 2013) về dự áncảng nổi nước sâu đa năng của Xí nghiệp cơ khí Quang Trung tại khu vực đảo HònMiều và đảo Cái Chiên, tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiếnnhư sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì,phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan nghiêncứu sự cần thiết, rà soát quy hoạch cảng biển, tính phù hợp với phát triển kinhtế - xã hội tỉnh Quảng Ninh để đề xuất về việc bổ sung, cập nhật dự án cảng nổinước sâu đa năng vào Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Xí nghiệp cơ khí Quang Trung;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: KTTH, ĐMDN, KGVX, V.III, NC, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ