BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3046/BTC-TCT
V/v điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2009

Kínhgửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Tài chính nhận được công văn,ý kiến của các Cục thuế và cơ sở kinh doanh hỏi về điều kiện có chứng từ thanhtoán qua ngân hàng đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lênđể được khấu trừ, hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này, căn cứ Luật thuế GTGT và cácvăn bản hướng dẫn thi hành, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện điểm 1.3.b mục IIIphần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 về thuế GTGT như sau:

1. Điều kiện khấu trừ thuế GTGTđầu vào đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên phải cóchứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việcchuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổchức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quyđịnh của pháp luật hiện hành .

2. Các chứng từ sau đây không đủđiều kiện để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào từ20 triệu đồng trở lên theo quy định tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC :

- Chứng từ bên mua nộp tiền mặtvào tài khoản của bên bán.

- Chứng từ thanh toán theo cáchình thức không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, nếucó khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị, cơ sở kinh doanh phản ánh kịp thờivề Bộ Tài chính để được giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC, TCNH, Cục TCDN;
- Lưu: VT; TCT (VT, PC, KK, CS(3)).Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp