BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3048/TCT-KK
V/v giải quyết đề nghị của Công ty cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC-miền Nam

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Trả lời công văn số 3892/CT-KTNB ngày 15 tháng 6năm 2015 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giải quyết đề nghị củaCông ty cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC - miền Nam và công văn số 233/DMCS-TCKTngày 10/7/2015 của Công ty cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC - miền Nam về việc giảiquyết đề nghị của Công ty cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC - miền Nam, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2946/TCT-CS ngày 31/7/2014 trả lời Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, theo đó:“vềviệc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng Kali clorua, ngày 23/6/2014,Bộ Tài chính đã công văn số 8316/BTC-CSTngày 23/6/2014 hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đềnghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện theo hướng dẫn tại công vănsố 8316/BTC-CST ngày 23/6/2014 nêu trên.”

Vì vậy, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thực hiện kiểm tra, xác minhthực tế các hợp đồng mua bán sản phẩm củaCông ty cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC - miền Nam để áp dụng mức thuế suất thuếGTGT đối với mặt hàng Kali clorua thống nhất khi tính thuế GTGT và giải quyếtviệc hoàn thuế GTGT đúng quy định của pháp luật và thẩm quyền.

Trường hợp doanh nghiệp không đồng ý với quyết địnhgiải quyết của Cục Thuế thì Cục Thuế hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện khiếu nạitheo trình tự khiếu nại quy định tại Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 .

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-VũngTàu được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: PC, CS, KTNB;
- Công ty cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC - miền Nam;
- Lưu: VT, KK2b.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Sơn