BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3049/BXD-KTXD
V/v áp dụng hệ số không ổn định sản xuất trong đơn giá nhân công XDCT.

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 002491/VC-EC ngày 07/11/2014 của Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex về việc áp dụng hệ số không ổn định sản xuất trong đơn giá nhân công xây dựng công trình thuộc gói thầu A8, dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Cho đến thời điểm này, Bộ Xây dựng đã có nhiều văn bản trả lời các địa phương, tổ chức về việc tính phụ cấp không ổn định sản xuất như sau:

Do đặc thù của ngành xây dựng, người lao động thường phải di chuyển theo các công trình xây dựng, vì vậy, chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình còn có thêm phụ cấp không ổn định sản xuất (phụ cấp không ổn định sản xuất là khoản phụ cấp mang tính ngành nghề để đảm bảo cho công nhân làm việc ở các công trường ổn định cuộc sống). Do vậy, việc tính phụ cấp không ổn định sản xuất trong đơn giá nhân công dự toán xây dựng công trình là phù hợp.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung trong hợp đồng đã được các bên ký kết và quy định của Nhà nước có liên quan.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex căn cứ ý kiến trên để thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD (Nh5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh