BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3049/TCT-KK
V/v kê khai thuế GTGT đầu vào

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Yên Bái

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 697/CT-KTT ngày25/3/2015 của Cục Thuế tỉnh Yên Bái nêu vướng mắc về việc kê khai thuế giá trịgia tăng (GTGT) đu vào đối với các hóađơn ghi tên người mua là Chi nhánh Công ty Cổ phần Thế giới di động tại tỉnhYên Bái, nhưng phần thanh toán lại do Công ty Cổ phần Thế giới di động tạithành phố Hồ Chí Minh (trụ sở chính) thực hiện. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1.c,Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 và Điểm1.c, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“c) Trường hợp người nộp thuế đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sởchính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quanthuế quản lý trực tiếpcủa đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, khôngphát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của ngườinộp thuế”.

Điểm 1.3, Mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008; Điều 15 Thôngtư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 và Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào nhưsau:

“1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứngtừ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thaycho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chứcnước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại ViệtNam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hànghóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hànghóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanhtoán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên và báo cáo của Cục Thuế tỉnhYên Bái, thì Chi nhánh Công ty cổ phần Thế giới di động tại tỉnh Yên Bái có hoạtđộng kinh doanh và đã thực hiện đăng ký nộpthuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì phảikê khai thuế GTGT đầu ra đối với hàng hóa,dịch vụ do Chi nhánh bán ra và được kê khaithuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụmua vào phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Chi nhánh,nếu đáp ứng được các điều kiện khấu trừ thuếGTGT đầu vào như nêu trên.

Chi nhánh Công ty cổ phần Thế giới di động tại tỉnh Yên Báilà đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Côngty cổ phần Thế giới di động, vì vậy đối vớicác hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ ghi tên người mua là Chi nhánh tại tỉnh Yên Bái, nhưng do Công ty cổ phần Thế giới di độngthanh toán, nếu các hàng hóa, dịch vụ mua vào này phục vụ trực tiếp cho hoạt động kinhdoanh của Chi nhánh tại tỉnh Yên Bái, thìChi nhánh Công ty cổ phần Thế giới di độngtại tỉnh Yên Bái được kê khai, khấu trừ.

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1, Điều 12, Mục 2, Chương II Thôngtư số 219/2013/TT-BTC nêu trên thì phươngpháp khấu trừ thuế được áp dụng đối vớicơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ... Tuy nhiên, Chi nhánh Công ty Cổ phần Thế giới di động tại tỉnh Yên Bái đã đăng kýkê khai và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ và đượcCục Thuế chấp thuận nhưng vẫn chưa đápứng được các điều kiện về việc thực hiện đầy đủ chế độ kế toán (không hạch toán doanh thu, không trực tiếp thanh toán tiền muahàng do không có tài khoản...). Vì vậy, đề nghị Cục Thuế tỉnh Yên Bái xem xét, hướng dẫnChi nhánh Công ty cổ phần Thế giới di độngtại tỉnh Yên Bái lựa chọn lại phương phápkê khai cho phù hợp hoặc bổ sung đầy đủ các điều kiện để kê khai và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Yên Bái biết

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: CS, PC;
- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí