CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 305/CP-CN
V/v thanh toán hợp đồng C1-H và C2-D dự án thuỷ điện Hàm Thuận -Đa My

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư,Tài chính, Xây dựng,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Tổng công ty Điện lực Việt Nam.

Xét đề nghị của Tổng công ty Điện lực Việt Nam (công văn số 342/TTr-EVN-HĐQT ngày 19/12/2002), của Bộ Công nghiệp (công văn số 675/CV-KHĐT ngày 26/2/2003), Bộ Tài chính (công văn số 1713 TC/ĐT ngày 26/2/2003), ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1210 BKH/VPXT ngày 06/03/2003), về việc thanh toán bổ sung vốn cho hợp đồng C1 - H và C2 - D dự án thuỷ điện Hàm Thuận - Đa My, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc thanh toán bổ sung vốn cho họp đồng C1 - H và C2 - D thuộc Dự án thuỷ điện Hàm Thuận - Đa My như đề nghị của Tổng công ty Điện lực Việt Nam tại công văn số 342/TTr-ENV-HĐQT ngày 19/12/2002, ý kiến thẩm định và đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu trên.

2. Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam soát xét cụ thể và chịu trách nhiệm phê duyệt việc thanh toán bổ sung vốn cho hợp đồng C1 - H và C2 - D nhưng không vượt quá giá trị là 8.130.827 USD + 17.880.600.241 đồng (đối với hợp đồng C1 - H) và 694.369.965 Yên (đối với hợp đồng C2-D).

3. Nguồn vốn bổ sung cho các gói thầu nói trên được lấy trong vốn dư sau đấu thầu dự án nhà máy thuỷ điện Hàm Thuận - Đa My thuộc Hiệp định vay vốn giữa 2 Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng