BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 305/CV-BVTV
V/v Phòng trừ bệnh đạo ôn trên lúa ĐX 2008 – 2009 tại các tỉnh phía Bắc.

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh/thành phía Bắc
- Chi cục Bảo vệ thực vật các tỉnh/thành phía Bắc

Hiệnnay, lúa Đông Xuân ở các tỉnh phía Bắc đang ở giai đoạn đẻ nhánh đến đứng cái.Do điều kiện thời tiết thuận lợi, nhất là nắng ấm liên tục trong tháng 2/2009nên lúa sinh trưởng tốt. Tuy nhiên, từ cuối tháng 2/2009 đến nay, thời tiết mưaẩm, trời âm u kéo dài tạo điều kiện rất thuận cho sâu bệnh hại lúa, đặc biệt làbệnh đạo ôn phát sinh, gây hại và đang có chiều hướng gia tăng về quy mô và mứcđộ.

Quakiểm tra của Cục Bảo vệ thực vật và báo cáo của các tỉnh phía Bắc, đến nay:Bệnh đạo ôn trên lá phát sinh rải rác trên các giống nhiễm ở hầu hết các tỉnhBắc Trung bộ và nhiều tỉnh Bắc bộ (Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương, HưngYên, Ninh Bình, Bắc Giang, …). Diện tích nhiễm trên 4.000 ha, bệnh phổ biến cấp1 đến cấp 3, tỷ lệ 1-3%, cao trên 40% và cục bộ bị lụi chòm.

Ngoàira, sâu cuốn lá nhỏ lứa 1 phát sinh rải rác mức độ thấp ở các tỉnh Bắc Trung bộvà các tỉnh đồng bằng Bắc bộ. Sâu phổ biến tuổi 4-5, mật độ 5-10 con/m2,nơi cao 40 con/m2 và đang tích lũy số lượng cho lứa 2 phát sinh vàocuối tháng 3 đầu tháng 4/2009. Rầy nâu, rầy lưng trắng; chuột; ốc bươu vàng; …phát sinh rải rác và gây hại cục bộ.

Đểbảo vệ sản xuất lúa Đông Xuân 2008-2009 ở các tỉnh phía Bắc, góp phần giữ vữngan ninh lương thực Quốc gia, Cục Bảo vệ thực vật đề nghị Sở Nông nghiệp vàPTNT, Chi cục Bảo vệ thực vật các tỉnh/thành trong vùng cần tập trung chỉ đạotốt các công việc sau:

1.Cử các đoàn kiểm tra về cơ sở để đôn đốc công tác phòng chống dịch hại; huyđộng lực lượng ngành nông nghiệp, phối hợp với chính quyền các cấp bám sát địabàn cơ sở, nhất là cấp xã, theo dõi sát tình hình diễn biến của bệnh đạo ôn,sâu cuốn lá nhỏ và các loại sâu bệnh hại khác, khoanh vùng diện tích nhiễm cao.

2.Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn nông dân tự kiểmtra ruộng của mình để phát hiện và phòng trừ kịp thời.

3.Bệnh đạo ôn có khả năng phát sinh cao hơn trung bình nhiều năm, nhất là cácvùng ổ nhiễm hàng năm, các chân ruộng bón thừa đạm, các giống lúa nhiễm (nhưnếp, Q5, BC 15, ….), các trà lúa cấy sớm. Do đó, tuyệt đối không bónđạm lai rai. Ở những ruộng đã bị nhiễm bệnh, dừng bón phân đạm, không phun cácchất kích thích sinh trưởng, phân bón lá và luôn giữ đủ nước trong ruộng; nhữngruộng đã có bệnh đạo ôn xuất hiện, cần tranh thủ thời tiết thuận lợi, tích cựcphun thuốc phòng trừ và tuân thủ theo nguyên tắc “4 đúng” khi phun thuốc.

Ngoàira, cần tập trung theo dõi, chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ (vào cuối tháng 3đầu tháng 4); rầy nâu, rầy lưng trắng và các loại dịch khác trên lúa.

4.Chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm soát việc kinh doanh thuốc bảo vệthực vật ở địa phương không để tăng giá và bán thuốc giả, thuốc kém phẩm chất.

CụcBảo vệ thực vật phân công lãnh đạo và cán bộ về công tác tại cơ sở để đôn đốc,hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương phòng trừ dịch hại.

CụcBảo vệ thực vật đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục BVTVcác tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương các tỉnh Phía Bắc thực hiện khẩntrương các nội dung trên và thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện, cũng nhưkhó khăn vướng mắc về Cục Bảo vệ thực vật để tổng hợp báo cáo Bộ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Bùi Bá Bổng (để báo cáo);
- Trung tâm BVTV phía Bắc, khu 4;
- Lưu VT, BVTV.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đàm Quốc Trụ