TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------
V/v: Thủ tục nhập khẩu sắn lát khô
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.
Trả lời công văn số 248/HQĐT-NV ngày 25/02/2014 của đơn vị về nội dung nêu tại trích yếu (do Cục Thuế XNK chuyển đến), Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:
Về chính sách quản lý nhập khẩu và chính sách thuế GTGT mặt hàng sắn lát khô nhập khẩu, Bộ Tài chính đã có công văn số 10373/BTC-TCHQ ngày 08/8/2013, đề nghị đơn vị nghiên cứu thực hiện đúng hướng dẫn.
Trường hợp doanh nghiệp khai báo nhập khẩu làm thức ăn chăn nuôi hoặc không khai báo mục đích sử dụng để làm gì, thì yêu cầu doanh nghiệp vừa đăng ký kiểm dịch thực vật, vừa đăng ký kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi theo đúng quy định hiện hành.
Trường hợp doanh nghiệp khai báo nhập khẩu làm thực phẩm, thì yêu cầu doanh nghiệp vừa đăng ký kiểm dịch thực vật, vừa đăng ký kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm theo đúng quy định hiện hành.
Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Cục Thuế XNK (để biết);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải