BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3051/BNV-ĐT
V/v hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2015

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Căn cứ Nghị địnhsố 58/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị địnhsố 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Quyết địnhsố 1374/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kếhoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011 - 2015,

Bộ Nội vụ hướngdẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2015 của tỉnhBình Định như sau:

1. Yêu cầu đàotạo, bồi dưỡng

Bộ Nội vụ đề nghịỦy ban nhân dân tỉnh Bình Định thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

a) Tiến hành ràsoát kết quả thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức giai đoạn 2011 - 2015; xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt độngcần thiết để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Quyết địnhsố 1374/QĐ-TTg ;

b) Tăng cường côngtác quy hoạch, kế hoạch trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng;

c) Đẩy mạnh bồidưỡng theo vị trí làm việc, nhu cầu công việc cho cán bộ, công chức, viên chức;

d) Chú trọng cácnhiệm vụ: Đào tạo trình độ chuyên môn theo tiêu chuẩn quy định cho đội ngũ cánbộ, công chức cấp xã; Tổ chức giảng dạy nội dung "hội nhập quốc tế"cho cán bộ, công chức, viên chức; Đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số chocán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinhsống (nếu có);

đ) Triển khai hoạtđộng đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng để làm cơ sở cho các cơ quan quảnlý, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tiếnhành các cải tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng.

e) Chỉ đạo TrườngChính trị tỉnh:

- Nghiên cứu, đổimới chương trình, tài liệu theo phân cấp; áp dụng phương pháp giảng dạy thíchhợp để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức;

- Lập kế hoạch cụthể xây dựng đội ngũ giảng viên có năng lực, cơ cấu hợp lý; tăng cường sử dụngvà phát huy tiềm năng, thế mạnh của đội ngũ giảng viên thỉnh giảng.

2. Kinh phí đàotạo, bồi dưỡng

a) Cân đối, bố tríđủ kinh phí và đầu tư, hiện đại hóa các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng để tăng cườngnăng lực đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch đàotạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011 - 2015.

b) Việc sử dụngkinh phí đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinhphí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, côngchức.

Trong quá trìnhthực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phản ánh về Bộ Nộivụ, số 08 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội để thống nhất giải pháp tháo gỡ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Tiến Dĩnh;
- Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, ĐT (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dĩnh