BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------------
V/v: Mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2011

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh
Trả lời công văn số 5402/SLĐTBXH-LĐ ngày 13/6/2011 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
Theo quy định tại khoản 2, Điều 94 Luật Bảo hiểm xã hội thì tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động.
Mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động là mức lương chính hoặc tiền công ghi tại nội dung (8), khoản 1, Điều 3 của mẫu hợp đồng lao động ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ LĐTL.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh