BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3052 TCHQ/GSQL

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được công hàm số 81/2003 ngày 04/06/2003 của Đại sứ quán Malaysia thông báo bổ sung danh sách tổ chức, tên và mẫu chữ ký của 03 nhà chức trách có thẩm quyền cấp và ký C/O mẫu D của Malaysia gồm:

(a)Mr.Syed Ahmad Fuad bin Syed Taha;

(b)Miss Che Ramza binti Md. Noordin; và

(c)Miss Jamaliah binti Harun.

Tổng cục Hải quan sao gửi bản danh sách này để Hải quan các Tỉnh, thành phố đối chiếu và thực hiện khi làm thủ tục đối với những lô hàng có xuất xứ của Malaysia thuộc diện được hưởng ưu đãi theo chương trình CEPT./.

TL TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính