BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------------------
Số: 3053/TCT-TNCN
V/v: Hoàn thuế TNCN năm 2011
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2012
Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Cần Thơ
Trả lời công văn số 235/CT-TNCN ngày 18/7/2012 của Cục Thuế Thành phố Cần Thơ về vướng mắc hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN) năm 2011; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau;
1. Về ủy quyền quyết toán thuế TNCN
- Tại Khoản 6, Điều 14, Chương II, Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn về khai quyết toán thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương tiền công:
" Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiên công duy nhất tại một nơi trong năm dương lịch thì được uỷ quyền quyết toán thuế cho cơ quan trả thu nhập quyết toán thay. Cá nhân phải có trách nhiệm làm giấy uỷ quyền quyết toán thuế theo mẫu số 04-2/TNCN ban hanh kèm theo Thông tư này.
Cá nhân đã được tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế thì không được uỷ quyền cho tố chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay(trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã thu hồi và huỷ chứng từ khấu trừ thuế đã cấp cho cá nhân) . . . "
Như vậy, trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công duy nhất tại một nơi đã được tổ chức trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì cá nhân tự thực hiện quyết toán thuế TNCN mà không thực hiện quyết toán qua đơn vị trả thu nhập.
2. Về hồ sơ hoàn thuế TNCN, chứng từ khấu trừ thuế TNCN.
- Tại Điều 8 Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC hướng dẫn:
"Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân những chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn".
- Tại Điểm 1.2.7 Mục II Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn:
"Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo hướng dẫn trên phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ"
Như vậy, chứng từ khấu trừ thuế TNCN năm 2011 cấp sau ngày 31/3/2012 được sử dụng trong hồ sơ quyết toán, hoàn thuế TNCN. Đối với các hố sơ hoàn thuế TNCN năm 2011 nộp sau ngày 31/3/2012 có đủ điều kiện hoàn thuế theo quy định thì được hoàn thuế TNCN.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Thành phố Cần Thơ được biết.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TNCN (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường