BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3054/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở giáo dục.

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Ngày07 tháng 4 năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được công văn số 417/ATTP-TTrC ngày 27/3/2009 của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Bộ Y tế vềviệc cảnh báo nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm liên quan đến trường học.

BộGiáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện,trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp chỉ đạo, tổ chức thực hiệnmột số nội dung sau:

1.Tham mưu với chính quyền địa phương kiểm soát chặt chẽ các cơ sở kinh doanhdịch vụ ăn uống, cấm các loại hàng rong bán thực phẩm không đủ điều kiện vệsinh an toàn thực phẩm xung quanh các trường học, đặc biệt là các cơ sở giáodục mầm non và tiểu học.

2.Tăng cường tuyên truyền cho học sinh, sinh viên, phụ huynh học sinh bậc học mầmnon và tiểu học biết, tuyệt đối không mua, sử dụng các sản phẩm, thực phẩm trôinổi, không rõ nguồn gốc, không có hạn sử dụng hoặc hết hạn sử dụng, thực phẩm ôithiu, mốc ...

3.Chủ động báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo khi xảy ra những trường hợp ngộ độcthực phẩm tại địa bàn quản lý.

Mọithông tin xin liên hệ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên – Bộ Giáo dục và Đàotạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại/Fax: 04.38680367. E.mail: [email protected]

Nơi nhận:- Như trên;
- TT. Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);
- Cục ATVSTP-Bộ Y tế (để phối hợp);
- Vụ: GDĐH; GDCN; GDTrH; GDTH; GDMN (để phối hợp);
- Lưu VT, Vụ CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lã Quý Đôn