BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3056/BXD-KTXD
V/v: chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 3810/ĐS-QLXD ngày 12/11/2014 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Do tính chất đặc thù và điều kiện khách quan như nêu tại văn bản số 3810/ĐS-QLXD vì vậy chi phí quản lý dự án của Dự án Thay tà vẹt bê tông K1, K2, tà vẹt sắt bằng tà vẹt bê tông dự ứng lực, kéo dài đường ga, đặt thêm đường số 3 đối với các ga chỉ có 2 đường đoạn Vinh - Nha Trang tuyến ĐSTN được xác định theo quy mô chi phí xây dựng và thiết bị trong dự toán của từng công trình được duyệt như hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình là phù hợp.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh