BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3057 /BXD-KTXD
V/v: chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 3572/ĐS-CBĐT ngày 24/10/2014 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình đối với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Ngày 25/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 3057/BXD-KTXD

Đối với các công trình được đầu tư xây dựng theo lệnh khẩn cấp của Thủ tướng Chính phủ như nêu tại văn bản số 3572/ĐS-CBĐT Bộ Xây dựng đã có ý kiến tại văn bản số 1700/BXD-KTXD ngày 28/7/2014. Theo đódo các côngtrình được đầu tư xây dựng theo lệnh khẩn cấp của Thủ tướng Chính phủ, rải rác trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố, vì vậy chi phí tư vấn thiết kế được xácđịnh bằng tỷ lệ % được công bố tương ứng với chi phí xây dựng (chưa có thuế giátrị gia tăng) trong dự toán công trình được duyệt.

Việc thanh toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và quy định của Nhà nước có liênquan.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh