BỘ CÔNG NGHIỆP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3057/CV-CLH
V/v xác nhận hạng mục máy chính dây chuyền thiết bị đồng bộ

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Công ty Kinh doanh thiết bị công nghiệp

Trả lời công văn số 435 ngày 11/6/2003 của Công ty Kinh doanh thiết bị công nghiệp đề nghị xác nhận máy chính dây chuyền thiết bị đồng bộ, Bộ Công nghiệp có ý kiến như sau:

1. Triển khai dự án đầu tư “Xưởng sản xuất bu lông, đai ốc chất lượng cao” theo các Quyết định số 425/QĐ-KHĐT ngày 22/02/2002, số 816/QĐ- KHĐT ngày 09/4/2002, số 2223/QĐ- KHĐT ngày, 09/4/2002 về phê duyệt đầu tư và Quyết định số 120/QĐ-KHĐT ngày 22/01/2003 về phê duyệt kết quả đấu thầu các gói thầu cung cấp thiết bị TB-01., TB-02, TB-03 thuộc Dự án trên của Bộ Công nghiệp, Công ty Kinh doanh thiết bị công nghiệp đã ký hợp đồng mua bán thiết bị với các doanh nghiệp trúng thầu. Thiết bị và vật tư chạy thử của ba gói thầu nêu trên được nhập khẩu theo các Hợp đồng ngoại số N0 02/2003 Sun Ivy- Jern Yao ngày 25/02/2003; số N0 3007/MA-SA ngày 15/3/2003.

2. Theo quy định tại Thông tư số 99/2000/TT-BTC ngày 12/10/2000 và Công văn số 576 TC/TCT ngày 17/01/2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phân loại tập hợp các máy móc, thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ theo biểu thuế nhập khẩu. Bộ Công nghiệp xác nhận.

Các thiết bị và phụ kiện nhập khẩu theo ba Hợp đồng nhập khẩu nêu trên (danh mục, số lượng xem phụ lục của Hợp đồng ) được lắp đặt thành dây chuyền thiết bị đồng bộ để sản xuất bu lông, đai ốc chất lượng cao của Dự án “Xưởng sản xuất bu lông, đai ốc chất lượng cao”, với các máy chính là: Máy dập bu lông tự động JBF- 30B- 3S (01 bộ), JBF- 24B- 4S (01 bộ), JBF- 19B- 4S (01 bộ); Máy dập đai ốc tự động 5 bước JBF- 32B- 5S (01 bộ), JBF- 24B- 5S (01bộ), JBF- 19B- 5S (01 bộ); Lò tôi liên tục SY- 805- 1 (01 bộ), Lò ram liên tục SY- 808- 1 (01 bộ) và có một số vật tư chạy thử phục vụ việc nghiệm thu chất lượng thiết bị gắn với trách nhiệm các nhà cung cấp nước ngoài.

Đề nghị Công ty làm việc trực tiếp với các cơ quan hữu quan để hoàn tất các thủ tục nhập khẩu theo Luật định./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
VỤ TRƯỞNG VỤ CƠ KHÍ, LUYỆN KIM VÀ HOÁ CHẤTLê Dương Quang