BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3058/BXD-KTXD
V/v: lập, thẩm định, phê duyệt dự toán một số công việc thuộc Dự án đầu tư mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi.

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 2753/SGTVT-KT &CL ngày 15/10/2014 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi về việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán một số công việc thuộc Dự án đầu tư mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và quy định của Nhà nước có liên quan. Trường hợp thay đổi cự ly vận chuyển vật liệu như nêu tại văn bản số 2753/SGTVT-KT &CL thì chủ đầu tư và nhà thầu căn cứ điều kiện thực tế thi công xây dựng công trình, nội dung hợp đồng đã ký kết và quy định của Nhà nước để xem xét điều chỉnh giá cho phù hợp.

2. Việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Trường hợp trong đơn giá dự thầu chưa bao gồm chi phí xây dựng trạm biến áp thì chủ đầu tư căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên để xác định chi phí xây dựng trạm biến áp. Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ; Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 6/2/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Việc nghiệm thu thanh toán hợp đồng căn cứ nội dung hợp đồng đã ký kết và quy định của Nhà nước về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh