BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3058/TCT-DNL
V/v chính sách thuế GTGT của máy ATM

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 108/HHNH-CQTT ngày19/5/2015 của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam kiến nghị sửa đổi nội dung về thuếgiá trị gia tăng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Tại Khoản 1cĐiều 9 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chitiết hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng quy định về khấutrừ thuế thuế giá trị gia tăng đầu vào áp dụng từ ngày 01/01/2014 quy định"…c) Thuế giá trị gia tăng đầu vào củatài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể cả thuế giá trị gia tăng đầu vào của hoạtđộng đi thuê những tài sản, máy móc, thiết bị này, trong các trường hợp sau đâykhông được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định hoặc chi phí đượctrừ theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành: Tài sản cố định chuyên dùng phục vụsản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh; tài sản cố định, máy móc,thiết bị của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm, bảo hiểmnhân thọ, kinh doanh chứng khoán, cơ sởkhám, chữa bệnh, cơ sở đào tạo; tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng cho mụcđích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn.”.

Tại khoản 3, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng vàNghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng quy định về thuế GTGTđầu vào của các chi phí liên quan đến tài sản cố định, máy móc, thiết bị củacáctổ chức tín dụng: “3. Thuế GTGT đầuvào của tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể cả thuế GTGT đầu vào của hoạt độngđi thuê những tài sản, máy móc, thiết bị này và thuế GTGT đầu vào khác liênquan đến tài sản, máy móc, thiết bị như bảo hành, sửa chữa trong các trường hợpsau đây không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định hoặc chiphí được trừ theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bảnhướng dẫn thi hành: Tài sản cố định chuyên dùng phục vụ sản xuất vũ khí, khítài phục vụ quốc phòng, an ninh; tài sản cố định, máy móc, thiết bị của các tổchức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, kinhdoanh chứng khoán, cơ sở khám, chữa bệnh,cơ sở đào tạo; tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanhdu lịch, khách sạn.”.

Căn cứ quy định trên thì thuế giá trị gia tăng đầu vào củachi phí mua máy ATM cũng như thuế giá trị giatăng đầu vào của chi phí liên quan đến hoạt độngcủa máy ATM không được khấu trừ. Tổng cục Thuế sẽ nghiên cứu và báo cáo Bộ Tài chính sửa đổi nội dung chính sách thuế nếu đề xuấtcủa Hiệp hội Ngân hàng phù hợp với thực tế, gópphần tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanhcủa tổ chức tín dụng.

Tổng cục Thuế trả lời để Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam được biếtvà hướng dẫn các tổ chức tín dụng thựchiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
-
Cục Thuế TP Hà Nội;
- Vụ TCNH (BTC);
- Vụ CS, PC (TCT);
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu