BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3059/BXD-KTXD
V/v: dự toán chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Xây dựng, cây xanh và chiếu sáng đô thị Bảo Sơn

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 2210/CV /2014 ngày 22/10/2014 của Công ty TNHH Xây dựng, cây xanh và chiếu sáng đô thị Bảo Sơn về dự toán chi phí đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phíđầu tư xây dựng công trình. Việc lập dự toán công trình thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ; áp dụng định mức dự toán xây dựngcông trình thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 04/2010/TT-BXD .

Công ty TNHH Xây dựng,cây xanh và chiếu sáng đô thị Bảo Sơn căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh